Pousitā ‘o e kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ: Ngāue mo e ‘ū misiniˊ pe ‘ū me’aleleˊ

Shape
 
Published: 07 Mar 2022
 
File type: PDF
 
File size: 626.26 kB
 
Length: 1 page
 
Reading level: Easy

Ko e me‘a ‘oku ‘i aiˊ

‘E lava ke kau ‘i he ‘ū me’a angamaheni ‘oku hoko ‘i ha faama ‘a e ‘ū palauˊ, ‘ū loliˊ pea mo e ‘ū me‘alele pe misini keheˊ. ‘Oku ‘i he pousitā ko ‘eniˊ ha fakamatala fekau‘aki mo e ngaahi fakatu‘utāmaki ‘e ala hoko ‘i he ngāue mo e ‘ū palauˊ, ‘ū loliˊ mo e ngaahi me‘alele keheˊ pea mo e founga ke malu ai lolotonga ‘ene ‘i he ngāueˊ.