سوالات متداول دوره دوم استحقاق

دومین دوره استحقاق یک الزام قانونی نظر به قانون جبران خسارت کارگران است.

بررسی واجد شرایط بودن شما برای پرداخت های هفتگی تحت مطالبه شما را تعیین می کند.

Shape

شامل چه چیزی است؟

معلومات برای کارگران