سوالات متداول دوره دوم استحقاق

دومین دوره استحقاق یک الزام قانونی نظر به قانون جبران خسارت کارگران است.

بررسی واجد شرایط بودن شما برای پرداخت های هفتگی تحت مطالبه شما را تعیین می کند.

Shape
 
Published: 20 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 81.41 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

شامل چه چیزی است؟

معلومات برای کارگران