سوالات متداول دوره دوم استحقاق

شما تا بحال 52 هفته پرداخت هفتگی دریافت کرده‌اید و می‌خواهیم به شما اطلاع دهیم که در آینده از مطالبه جبران خسارت کارگران خود، چه انتظاری داشته باشید.

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 81.73 kB
 
Length: 4 pages
 
Reading level: Medium

شامل چه چیزی است؟

اطلاعات برای کارگران