Các câu hỏi thường gặp về khoảng thời gian hưởng quyền lợi đợt hai

Shape

Nó chứa những gì

Thông tin dành cho nhân viên

Những gì sẽ xảy ra với đơn xin bồi thường của tôi trong thời gian tới?

Đến nay, quý vị đã nhận khoản tiền trả hàng tuần được 52 tuần lễ và chúng tôi muốn cho quý vị biết những gì sẽ xảy ra với đơn xin bồi thường cho nhân viên của quý vị trong tương lai. Bước tiếp theo sẽ là tham gia tiến trình duyệt xét. Việc duyệt xét này được gọi là duyệt xét khoảng thời gian hưởng quyền lợi đợt hai hoặc duyệt xét 130 tuần lễ.