កាន់តែឆាប់ កាន់តែប្រសើរ

ការណែនាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវិលត្រឡប់ទៅកិច្ចសន្ទនាការងារវិញ។

Shape

តើវាមានផ្ទុកអ្វីខ្លះ

ការទាក់ទងជាមួយនិយោជិតបានកាន់តែឆាប់ អាចធ្វើឱ្យការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការងាររបស់ពួកគេវិញកាន់តែងាយស្រួល។

កូនសៀវភៅនេះ រួមមានព័ត៌មានស្ដីពី៖

  • ពាក្យដែលជួយចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនា
  • គន្លឹះ និងល្បិចក្នុងកិច្ចសន្ទនា
  • អត្ថប្រយោជន៍នៃការរក្សាឱ្យសកម្មនៅក្នុងការជាសះស្បើយឡើងវិញរបស់ពួកគេ