Stap sef: Toksave blong ol sisenol wokman

Shape

Wanem i stap insaed

Helt mo sefti blong wokman i impoten long ples blong wok. Toksave ya i save givhan blong andastanem ol denja we i save hapen taem wokman i wok long wan fam. Hem i tokbaot:

  • wok wetem ol trak mo ol masin
  • leftemap mo muvum ol hevi lod
  • wanem blong mekem taem yu kasem kil