ਖਾਈ ਪੁੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁਰੁੱਖਖਆ: ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼

ਉਹਨ਼ਾਂ ਸੁਰੁੱਖਖਆ ਕੰਟਰੋਲ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਜੰਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵ਼ਾਂ ਖਵੁੱਚ ਖਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੁੱਖਖਆ ਖਤਖਰਆਂ ਨ ੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Shape

ਇਸ ਖਵੁੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਖਤਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਜਵੇਂ ਖਕ:

  • ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾਈ
  • ਮੁੱਟੀ ਨ ੰ ਕੁੁੱਟ-ਕੁੁੱਟ ਕੇਦੁੱਬਣਾ
  • ਕੰਢੇਪੁੱਕੇਕਰਨਾ
  • ਖਾਈ ਨ ੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਲ਼

ਖਵਚਾਰ ਖਜਵੇਂ ਖਕ:

  • ਖਡੁੱਗ੍ਣ ਤੋਂਸੁਰੁੱਖਖਆ
  • ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ
  • ਵਰਕਸੇਫ ਨ ੰ ਕਦੋਂਸ ਖਚਤ ਕਰਨਾਹੈ

ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਖਹੁੱਸਾ