Các Yếu tố Liên quan đến Việc làm

Trang này giải thích định nghĩa các yếu tố liên quan đến việc làm và cách các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến nơi làm việc lành mạnh về tinh thần.

Shape

Trang Các Yếu tố Liên quan đến Việc làm

Còn gọi là mối nguy hiểm về tâm lý xã hội, các yếu tố liên quan đến việc làm là bất cứ điều gì trong thiết kế hoặc quản lý việc làm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhân viên/công nhân. Nếu không đối phó hữu hiệu với các yếu tố liên quan đến việc làm này, nguy cơ gây căng thẳng trong việc làm sẽ gia tăng, có thể dẫn đến tổn thương về thể chất, tổn thương về tinh thần hoặc thậm chí cả hai cùng một lúc. Chúng tôi có thể chỉ dẫn cách thức để quý vị có thể bắt đầu ngay hôm nay nhằm mục đích đối phó với các yếu tố này. Bộ công cụ WorkWell miễn phí giúp quý vị có những hướng dẫn từng bước để tạo ra nơi làm việc lành mạnh về tinh thần.