Wanem blong ekspektem: Toksave blong ol sisenol wokman

Shape

Wanem i stap insaed

Helt mo sefti blong yu i impoten taem yu stap long wok. Toksave ya bae i helpem yu blong andastanem ol raet mo risponsibiliti blong yu taem yu wok. Hem i tokbaot:

  • wanem blong ekspektem taem yu wok long ol fam long Viktoria
  • ol raet mo risponsibiliti blong yu
  • olsem wanem blong ripotem ol problem wetem sefti