Me’a ke ‘amanaki ki aiˊ: Pepa-fakamatala ki he kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ

Shape

Ko e me’a ‘oku ‘i aiˊ

‘Oku mahu‘inga ‘a ho‘o mo‘ui leleiˊ pea mo ho‘o maluˊ he lolotonga ‘a ho’o ngāueˊ. ‘E tokoni ‘a e pepa-fakamatalaˊ niˊ ke mahino kiate koe ‘a ho‘o ‘ū totonuˊ pea mo ho‘o ‘ū fatongia he lolotonga ‘a ho‘o ngāueˊ. ‘Oku kau ‘i heni:

  • ‘a e me‘a ke ‘amanaki ki ai ‘i he taimi ‘oku ke ngāue ai ‘i he ‘ū faama ‘i Vikatoliaˊ
  • ‘a ho‘o ‘ū totonuˊ pea mo e ‘ū fatongiaˊ
  • līpooti e ngaahi ‘isiū ki he maluˊ