การจัดการความเสี่ยงด้านงานบริการทางเพศ

คำแนะนำนี้จะอธิบายกระบวนการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมทางเพศ สำหรับนายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน ลูกจ้างยังอาจได้รับประโยชน์จากคำแนะนำนี้ด้วย

Shape

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2004 เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย เป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS กำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่างๆ รวมถึง:

 • นายจ้าง
 • บุคคลที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
 • ลูกจ้าง

คุณจะมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ OHS ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบในสถานที่ทำงานของคุณ อ่านคำแนะนำของ WorkSafe ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของงานบริการทางเพศ

การป้องกันจากสิ่งที่เป็นอันตราย และความเสี่ยงต่างๆ

สวัสดิภาพของผู้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ และลูกค้าของพวกเขาถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก ผู้ให้บริการทางเพศ ลูกค้าของพวกเขา และคนอื่นๆ จะต้องได้รับความคุ้มครองจากสิ่งที่เป็นอันตราย และความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพวกเขา การวางรากฐาน และปฏิบัติตามกระบวนการในการจัดการสิ่งที่เป็นอันตราย และความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

กระบวนการจัดการกับความเสี่ยง

สิ่งที่เป็นอันตรายคือ สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ความเสี่ยงคือ โอกาสที่สิ่งที่เป็นอันตรายจะก่อให้เกิดอันตราย อันตราย รวมถึงการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และการเสียชีวิต เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมทางเพศมีสิ่งที่เป็นอันตราย และความเสี่ยงที่หลากหลาย ความเสี่ยงจะต้องได้รับการควบคุมตราบเท่าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพจำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบเพื่อค้นหา และแก้ไขสิ่งที่เป็นอันตราย และความเสี่ยง แนวทางนี้เรียกว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นวงจรต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการปรึกษาหารือระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง กระบวนการจะเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ขั้นตอนต่างๆ คือ:

 1. ระบุสิ่งที่เป็นอันตราย
 2. ประเมินความเสี่ยงที่สิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านั้นอาจสร้างขึ้น
 3. ควบคุมความเสี่ยง ทำเช่นนี้โดยการขจัดความเสี่ยง หากไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ให้ลดความเสี่ยงเท่าที่สามารถทำได้อย่างเหมาะสม
 4. ทบทวน และแก้ไขวิธีการควบคุมความเสี่ยง

การปรึกษาหารือ

พระราชบัญญัติ OHS กำหนดหน้าที่ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยให้กับนายจ้าง และคนอื่นๆ หน้าที่หนึ่งตามพระราชบัญญัติ OHS กำหนดให้นายจ้างต้องปรึกษากับลูกจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติ OHS ลูกจ้างของคุณสามารถรวมถึง:

 • ผู้รับเหมาอิสระที่คุณจ้าง
 • ลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ

การปรึกษาหารือระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง นายจ้างจะต้องปรึกษาหารือกับลูกจ้างเกี่ยวกับบางสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขา ซึ่งรวมถึงเมื่อมี:

 • การหา และตรวจสอบสิ่งที่เป็นอันตราย และความเสี่ยง
 • การตัดสินใจว่า จะควบคุมความเสี่ยงอย่างไร
 • การวางแผนการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
 • การวางแผนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน
 • การวางแผนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ สาร หรือสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน

นายจ้างต้องให้โอกาสลูกจ้างตามสมควรในการแบ่งปันความคิดเห็น นายจ้างยังต้องคำนึงถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกจ้างด้วย

การปรึกษาหารือกับลูกจ้างจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพวกเขาด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรึกษาหารือได้ที่เว็บไซต์ WorkSafe

วิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

กระบวนการ 4 ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมทางเพศได้

ติดต่อ WorkSafe

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสิทธิในสถานที่ทำงานของคุณ

โทรติดต่อผู้ให้คำแนะนำ WorkSafe ได้ที่หมายเลข 1800 136 089 หรือติดต่อ WorkSafe ทางออนไลน์

หน้าที่เกี่ยวข้อง