Quản lý nguy cơ trong ngành nghề tình dục

Tài liệu hướng dẫn này giải thích quy trình quản lý nguy cơ trong ngành nghề tình dục. Tài liệu này dành cho người chủ, người tự làm chủ và người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc. Nhân viên cũng có thể có lợi từ hướng dẫn này.
 

Shape

Trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của quý vị

Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2004 là luật giúp giữ cho nơi làm việc an toàn. Luật này được biết đến là Đạo luật OHS. Đạo luật OHS quy định trách nhiệm của nhiều người khác nhau, bao gồm:

 • người chủ
 • người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc
 • người tự làm chủ
 • nhân viên

Quý vị sẽ có trách nhiệm khác nhau theo Đạo luật OHS tùy vào vai trò của mình. Tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm tại nơi làm việc của quý vị.

Bảo vệ để tránh các mối nguy hiểm và rủi ro

Phúc lợi của người làm việc trong ngành nghề tình dục và khách hàng của họ là điều ưu tiên. Người làm ngành tình dục, khách hàng của họ và những người khác phải có bảo vệ để tránh các mối nguy hiểm và rủi ro cho sức khỏe và an toàn của họ. Áp dụng và tuân theo quy trình quản lý mối nguy hiểm và rủi ro là một phần quan trọng cho an toàn nơi làm việc.

Quy trình quản lý rủi ro

Mối nguy hiểm là điều gì có thể gây tổn hại. Nguy cơ là tình huống có thể bị tổn hại do mối nguy hiểm gây ra. Tổn hại bao gồm tổn thương, bệnh tật và tử vong. Cũng như các ngành nghề khác, ngành nghề tình dục có rất nhiều nguy hiểm và nguy cơ. Phải kiểm soát các nguy cơ khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.

Một nơi làm việc an toàn và tốt cho sức khỏe cần phương pháp có tổ chức để tìm ra và giải quyết các mối nguy hiểm và nguy cơ. Phương pháp này gọi là quy trình quản lý nguy cơ.

Quy trình quản lý nguy cơ là chu kỳ liên tục. Chu kỳ này bắt đầu bằng việc tham khảo ý kiến giữa người chủ và nhân viên của họ. Sau đó quy trình tiến hành theo nhiều bước. Những bước đó là:

 1. Nhận biết mối nguy hiểm.
 2. Thẩm định nguy cơ mà những mối nguy hiểm đó tạo nên.
 3. Biện pháp kiểm soát nguy cơ. Làm việc này bằng cách loại bỏ nguy cơ. Nếu không thể thực hiện loại bỏ nguy cơ một cách hợp lý, hãy giảm thiểu chúng khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.
 4. Xem xét lại và chỉnh sửa phương pháp kiểm soát nguy cơ.

Tham khảo ý kiến

Đạo luật OHS quy định nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn của người chủ và những người khác. Một nhiệm vụ Đạo luật OHS yêu cầu người chủ tham khảo ý kiến nhân viên. Thể theo Đạo luật OHS, nhân viên của quý vị có thể bao gồm:

 • nhà thầu độc lập quý vị hợp tác
 • nhân viên của nhà thầu độc lập

Việc tham khảo ý kiến giữa người chủ và nhân viên là một phần quan trọng trong việc quản lý nguy cơ. Nó tiếp tục thông qua từng bước của quy trình quản lý nguy cơ. Người chủ phải tham khảo ý kiến nhân viên về những điều cụ thể sẽ ảnh hưởng họ hoặc dễ trực tiếp ảnh hưởng họ. Điều này bao gồm khi:

 • tìm được và điều tra những mối nguy hiểm và nguy cơ
 • quyết định cách kiểm soát nguy cơ
 • lên kế hoạch thay đổi cách thực hiện công việc
 • lên kế hoạch thay đổi đối với nơi làm việc
 • lên kế hoạch thay đổi thiết bị, chất hoặc những vật dụng khác được sử dụng tại nơi làm việc

Người chủ phải cho nhân viên cơ hội một cách hợp lý để chia sẻ quan điểm của họ. Người chủ cũng phải xem xét đến quan điểm và đề nghị của nhân viên.

Việc tham khảo ý kiến nhân viên phải được chia sẻ thông tin về sức khỏe, an toàn và phúc lợi của họ.

Tìm hiểu thêm thông tin về việc tham khảo ý kiến tại trang mạng WorkSafe.

Cách quản lý nguy cơ sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Theo quy trình 4 bước có thể giúp kiểm soát nguy cơ sức khỏe và an toàn trong ngành nghề tình dục.

Liên lạc WorkSafe

WorkSafe luôn sẵn sàng giúp quý vị hiểu trách nhiệm và quyền hạn của mình tại nơi làm việc. Hãy gọi cho WorkSafe Advisory qua số 1800 136 089 hoặc liên lạc WorkSafe trực tuyến.

Những trang liên quan