Ol Sisenol Wokman

Helt mo sefti infomesen blong ol sisenol wokman.

Shape

Bakgraon

Taem blong havest i wan bisi taem long ol fam. Hem i impoten se ol sisenol wokman oli andastanem ol raet mo risponsibiliti taem oli stap long wok, mo olsem wanem blong stap sef taem oli wok long Viktoria.

Infomesen

Posta