งานบริการทางเพศ: พื้นฐานด้านความปลอดภัย

คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศ และบุคคลอื่นที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ

Shape

ทำความเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ และสิทธิของคุณในอุตสาหกรรมทางเพศ

อุตสาหกรรมทางเพศเป็นอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันมากมาย นอกจากนี้ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีลูกจ้างที่หลากหลาย รวมถึงอันตราย และความเสี่ยงที่หลากหลาย

การกำหนดบทบาทของผู้คนในอุตสาหกรรมทางเพศอาจเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาว่า ใครมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย และความรับผิดชอบเหล่านั้นคืออะไร

คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทของคุณในอุตสาหกรรมทางเพศได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิ และความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณอีกด้วย ละยังอาจช่วยให้คุณทราบถึงบทบาท สิทธิ และความรับผิดชอบของผู้อื่นด้วย

ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีกฎหมายเพื่อให้ผู้คนปลอดภัยในอุตสาหกรรมทางเพศ 1 ในกฎหมายเหล่านั้นคือ พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2004 เป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS จะช่วยปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ความรับผิดชอบ แก่บุคลากรในการควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติ OHS รวมถึงสุขภาพจิตด้วย

บุคคลในอุตสาหกรรมทางเพศที่มีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ OHS ได้แก่:

 • นายจ้าง
 • บุคคลที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน
 • ลูกจ้าง
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

กำจัดความเสี่ยง

พระราชบัญญัติ OHS ระบุว่า ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานจะต้องถูกกำจัดออกไป เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ให้ทำทุกอย่างที่ผู้มีเหตุมีผลในสถานการณ์นั้นจะทำเพื่อขจัดความเสี่ยงออกจากสภาพแวดล้อมการทำงาน

ลดความเสี่ยง

อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดความเสี่ยง แม้จะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ตามสมควรเพื่อที่จะกำจัดแล้ว แต่ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ พระราชบัญญัติ OHS ระบุว่า หากไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้อย่างสมเหตุสมผล ต้องทำให้ความเสี่ยงนั้นลดลง นั่นหมายถึง จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงนั้น

กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2017 ถือเป็นกฎหมายอีกชุดหนึ่ง รู้จักกันในชื่อ กฎระเบียบ OHS ซึ่งเสริมพระราชบัญญัติ OHS ซึ่งกำหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ และพันธกรณี และกระบวนการที่สนับสนุนพระราชบัญญัติ OHS

ใครคือ นายจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศ

คุณจะถือเป็นนายจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ OHS หากคุณจ้างงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปภายใต้สัญญาจ้างงาน หากคุณจ้างลูกจ้างอยู่แล้ว ผู้รับเหมาอิสระที่คุณมีส่วนร่วมจะถูกจัดประเภทเป็นลูกจ้างของคุณในบางกรณี นอกจากนี้ ยังใช้ได้กับลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระด้วย

นายจ้างคือ บุคคล คำว่า บุคคลถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ OHS ให้รวมถึง:

 • นิติบุคคล
 • องค์กรหรือสมาคมที่ไม่ได้ทำการจัดตั้ง
 • ห้างหุ้นส่วน

ลูกค้าไม่ใช่นายจ้างของผู้ให้บริการทางเพศ

หากคุณไม่แน่ใจว่า คุณเป็นนายจ้างหรือไม่ ให้ขอคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระ คุณสามารถรับคำแนะนำอิสระได้จาก เช่น:

 • ตัวแทนทางกฎหมายของคุณ
 • สหพันธ์ศูนย์กฎหมายชุมชน
 • บริการส่งเรื่องต่อของสถาบันกฎหมายแห่งรัฐวิกตอเรีย

ความรับผิดชอบของคุณในฐานะนายจ้าง

หากคุณเป็นนายจ้าง คุณจะมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบภายใต้:

 • พระราชบัญญัติ OHS
 • กฎระเบียบ OHS

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงความรับผิดชอบบางประการของคุณในฐานะนายจ้าง

การปรึกษาหารือ

การให้ลูกจ้างของคุณมีส่วนร่วมในประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจะสามารถส่งผลให้สถานที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น ในบางสถานการณ์ คุณต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัย การปรึกษาหารือจะต้องรวมถึงลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบด้วย โดยจะต้องรวมถึงลูกจ้างที่อาจมีการได้รับผลกระทบด้วย คุณต้องปรึกษากับตัวแทนด้านสุขภาพ และความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า HSR

การปรึกษาหารือจะต้องเกิดขึ้นเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณต้องทำทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อปรึกษาหารือกับลูกจ้าง และ HSR ซึ่งรวมถึง:

 • แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องปรึกษาหารือ
 • ให้โอกาสลูกจ้างอย่างสมเหตุสมผลในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และ
 • คำนึงถึงมุมมองเหล่านั้น

การบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่เป็นอันตรายคือ สิ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ความเสี่ยงคือ โอกาสที่สิ่งที่เป็นอันตรายจะก่อให้เกิดอันตราย อันตราย รวมถึงการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และการเสียชีวิต

ในฐานะนายจ้าง คุณต้องควบคุมอันตราย และความเสี่ยงในสถานที่ทำงานของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการกับความเสี่ยง:

 1. ค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายในสถานที่ทำงานของคุณ
 2. ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านั้น
 3. ควบคุมความเสี่ยง
 4. ติดตาม และทบทวนการควบคุมความเสี่ยงของคุณ แก้ไขการควบคุม หากไม่ได้ผล

ในบางกรณีคุณอาจต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการเพื่อหาวิธีควบคุมความเสี่ยงนั้น แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ หากมีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และวิธีการควบคุมอยู่แล้ว

WorkSafe มีคำแนะนำเพื่อช่วยคุณควบคุมอันตราย และความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

หน้าที่ทางกฎหมายด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายในการดูแลลูกจ้าง และคนอื่นๆ ให้ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีในสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล คุณจะต้อง:

 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
 • รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างปลอดภัยแก่ลูกจ้างของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการดำเนิน ธุรกิจของคุณไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นรวมถึงลูกค้าด้วย

ความรับผิดชอบของคุณยังรวมถึงหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับการแจ้งไปยัง ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งมีอยู่บนเว็บไซต์ WorkSafe

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของนายจ้างสามารถดูได้จาก WorkSafe

หากคุณจัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน

ผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงานมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ OHS หากคุณเป็นบุคคลที่มีการจัดการหรือการควบคุมสถานที่ทำงาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • วิธีการเข้า และออกจากสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

คุณต้องทำเช่นนี้เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

หน้าที่เหล่านี้ใช้เฉพาะกับเรื่องที่คุณมีหน้าที่บริหารหรือควบคุมเท่านั้น

สถานที่ทำงานไม่ใช่แค่อาคาร

สถานที่ทำงานคือสถานที่ใดๆ ที่ลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทำงานอยู่ ไม่ใช่แค่อาคารหรือโครงสร้างเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า สถานที่ใดก็ตามที่ผู้ให้บริการทางเพศทำงาน จะกลายเป็นสถานที่ทำงาน ที่ครอบคลุมโดยกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

สถานที่ทำงานอาจเป็น เช่น ซ่อง คลับเปลื้องผ้า โรงแรม โมเต็ล บ้าน ห้องพัก สำนักงาน รถยนต์ หรือคาราวาน ไม่ว่าสถานที่ทำงานจะเป็นเช่นไร จะต้องปลอดภัยเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล

ใครเป็นลูกจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศ

คุณจะถือเป็นลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ OHS หากคุณมีสัญญาจ้างงาน สัญญาอาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูดก็ได้

ผู้ให้บริการทางเพศไม่ใช่ลูกจ้างของลูกค้า

หากคุณไม่แน่ใจว่า คุณเป็นลูกจ้างหรือไม่ ให้ขอคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระ คุณสามารถรับคำแนะนำอิสระได้จาก เช่น:

 • ตัวแทนทางกฎหมายของคุณ
 • สหพันธ์ศูนย์กฎหมายชุมชน
 • บริการส่งเรื่องต่อของสถาบันกฎหมายแห่งรัฐวิกตอเรีย

สิทธิของคุณในฐานะลูกจ้าง

ในฐานะลูกจ้าง สิทธิ์ของคุณจะรวมถึงสิทธิ์ในการ:

 • ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
 • มีข้อมูล คำแนะนำ การควบคุมดูแล และการฝึกอบรมที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย
 • มีการปรึกษาหารือในประเด็นที่จะส่งผลกระทบหรือน่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ
 • การนำเสนอประเด็นด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณต้องดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณเองตามสมควร คุณต้องดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยตามสมควรของบุคคลที่งานของคุณอาจได้รับผลกระทบ

ในฐานะลูกจ้าง คุณต้องให้ความร่วมมือกับการดำเนินการของนายจ้างเพื่อปฏิบัติตาม:

 • พระราชบัญญัติ OHS
 • กฎระเบียบ OHS

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ และความรับผิดชอบของคุณในที่ทำงานสามารถดูได้จาก WorkSafe

ใครคือ ผู้ให้บริการทางเพศ

คุณจะถือว่า ประกอบอาชีพอิสระหากคุณทำงานเพื่อตัวเอง และไม่มีลูกจ้าง คุณไม่มีสัญญาในการทำงานให้ใครเลย

ความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีภาระผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติ OHS และระเบียบ คุณต้องแน่ใจว่า ธุรกิจหรืองานของคุณไม่ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพวกเขา คุณต้องทำเช่นนี้เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

ความรับผิดชอบของคุณยังรวมถึงหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับการแจ้งไปยัง WorkSafe คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งได้บนเว็บไซต์ WorkSafe

หากคุณไม่แน่ใจว่า คุณเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือไม่ ให้ขอคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระ คุณสามารถรับคำแนะนำอิสระได้จาก เช่น:

 • ตัวแทนทางกฎหมายของคุณ
 • สหพันธ์ศูนย์กฎหมายชุมชน
 • บริการส่งเรื่องต่อของสถาบันกฎหมายแห่งรัฐวิกตอเรีย

ติดต่อ WorkSafe

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสิทธิในสถานที่ทำงานของคุณ

โทรติดต่อผู้ให้คำแนะนำ WorkSafe ได้ที่หมายเลข 1800 136 089 หรือติดต่อ WorkSafe ทางออนไลน์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง