အလုပ်ခွင် လူသေမှု

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှု အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်များနှင့် အခြား တာဝန် ဆွဲကိုင်ထားသူများ အတွက် အချက်အလက်များ.

Shape

နောက်ခံ

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှုအသစ်တစ်ရပ်ကို အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဥပဒေများတွင် သွတ်သွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

ပြစ်မှုမှာ အလုပ်ရှင်၏ သို့မဟုတ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အခြား တာဝန် ဆွဲကိုင်ထားသူများ၏ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ အရာရှိတစ်ဦး၏ အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေ ၂၀၀၄ ခုနှစ် (Occupational Health and Safety Act 2004 (OHS Act)) အရ တာဝန် အချို့ကို ဖောက်ဖျက်သည့် မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆဖြင့် လုပ်သည့် လုပ်ရပ် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါတာဝန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် အခြားသူတစ်ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားသည်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ပြဌာန်းချက်များသည် နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်မှု ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားမည့် သေဆုံးမှုကိုသာ သက်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဥပဒေအသစ်သည် အလုပ်ခွင် သေဆုံးမှုကို တားဆီးရန်အတွက်၊ တာဝန် ဆွဲကိုင်ထားသူများအတွက် မိမိတို့၏ အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး တာဝန်များကို လိုက်နာရန် တင်းကျပ်သော အဟန့်အတားကို ဖြစ်စေရန်အတွက် နှင့် လူများ၏ အသက်ကို အလုပ်ခွင်၌ အန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်စေခြင်းကို သည်းခံမည် မဟုတ်ကြောင်း ခိုင်မာသော အမှာသတင်းကို သိရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပြောင်းလဲချက်များမှာ ထပ်ဆင့်အပို တာဝန်များကို ဖန်တီးသည် မဟုတ်ပါ- ၎င်းတို့အားဖြင့် OHS အက်ဥပဒေအရ ရှိရင်းစွဲ တာဝန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ်များကို ပြဌာန်းထားသည်။ အဆိုပါ ဥပဒေက ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်ရှင်များနှင့် တာဝန် ဆွဲကိုင်ထားသူများသည် မိမိတို့၏ စီးပွားလုပ်ငန်း၏ လုပ်ရပ်၌ ပတ်သက်နေသည့် အန္တရာယ်များအကြောင်းနှင့် ထိုအန္တရာယ်များကို လျှော့ပါးစေရန် မည်သည့် အဆင့်အဆင့် အချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ရပ်ဆိုင်းပြီး စဥ်းစားသင့်သည်။

အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ OHS တာဝန်များကို လိုက်နာနေလျက်ရှိပြီးဖြစ်လျှင် သင်သည် မှန်ကန်သောအရာကို လုပ်နေသည်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မတူကွဲပြားသည့်အရာ ဘာမျှ လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင် လိုက်နာနေခြင်း မရှိလျှင် အလုပ်ခွင် အန္တရာယ်အကြောင်း စဥ်းစားခြင်း မပြုလုပ်သည့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များမှာ အလွန်ပို၍ ပြင်းထန်သွားနိုင်သည်။

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှု၏ ပါဝင်သောအင်္ဂါရပ်များ

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှု အသစ်၏ ပါဝင်သောအင်္ဂါရပ်များမှာ-

 • စွဲချက်တင်ခံရသူသည် ဖွဲ့စည်းထားသည့်စီးပွားလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် အလုပ်သမား-မဟုတ်သော (သို့) စေတနာ့ဝန်ထမ်း- မဟုတ်သော လူတစ်ဦး ဖြစ်ရမည်။
 • သူတို့တွင် OHS အက်ဥပဒေအရ သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်မှာ ခံရသူအပေါ် ရှိရမည်
 • သူတို့သည် မဆင်မခြင်ပေါ့ပေါ့ဆဆအားဖြင့် ပေးဆပ်ရမည့် တာဝန်ကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့သည်
 • တာဝန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ခံရသူ၏ သေဆုံးမှုကို ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ထို့ပြင်
 • အကယ်၍ စွဲချက်တင်ခံရသည့်သူမှာ လူတစ်ဦးဖြစ်ပါက အဆိုပါလူသည် ပေးဆပ်ရမည့် တာဝန်ကို ဖောက်ဖျက်နေသည့်အချိန်၌ သိလျက်နှင့် မိမိသဘောအလျောက် ပြုမူခဲ့ရမည်။

မည်သူတို့သည် အလုပ်ခွင် လူသေမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရနိုင်သနည်း။

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်-အလုပ်လုပ်သူများ

OHS အက်ဥပဒေ (အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) အရ သီးခြားသတ်မှတ်ထားသော တာဝန်များကို ကိုင်ဆွဲထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်-အလုပ်လုပ်သူများသည် အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှုအတွက် တရားစွဲဆိုခံရနိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

 • ဖွဲ့စည်းထားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်း (ဥပမာ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ)
 • ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းများ
 • ပြဌာန်းဥပဒေအရ အာဏာရှိသည့် အာဏာပိုင်များ
 • ယုံမှတ်အပ်နှံရေးအဖွဲ့၏ ဂေါပကလူကြီး
 • ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း မှတ်ပုံတင်- မထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသင်းများ
 • အစုစပ်လုပ်ငန်းများ
 • အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ။

အရာရှိများ

ဖွဲ့စည်းထားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်များ၊ နှင့် ဖွဲ့စည်းကြောင်း မှတ်ပုံတင်- မထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အသင်းများ၏ အရာရှိများသည်လည်း အကယ်၍ မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းမှာ OHS ဥပဒေအရ သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်များကို ကိုင်ဆွဲထားလျှင် အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှုဖြင့် စွဲချက်တင် ခံရကောင်း ခံရနိုင်သည်။

အရာရှိများမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်၌ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန် အာဏာနှင့် ရင်းမြစ်များရှိသည်၊ ၎င်းသူတို့မှာ-

 • ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူး
 • လူတစ်ဦး အဆိုပါလူသည်-
  • စီးပွားလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် အခရာကျသည့် အစိတ်အပိုင်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်သည် သို့မဟုတ် ချမှတ်ရေး၌ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သည် သို့မဟုတ်
  • အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးရပ်တည်မှုကို အကြီးအကျယ် သက်ရောက်စေရန် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိသည် သို့မဟုတ်
  • သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များ သို့မဟုတ် လိုလားချက်များနှင့်အညီ ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးများသည် အရေးယူလုပ်ကိုင်ရန် နေသားကျနေကြသည်
 • အစုစပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိ အစုဝင်တစ်ဦး
 • ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း မှတ်ပုံတင် မထားသည့် အသင်း၏ ရုံးအာဏာပိုင်။

အလုပ်သမားများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှုသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အလုပ်သမားတစ်ဦးအပေါ် အကယ်၍ အဆိုပါ အလုပ်သမားမှာ အဖွဲ့အစည်း၏ အရာရှိတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည် မဟုတ်လျှင် မသက်ဆိုင်ပါ။

သို့သော်လည်း အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် OHS အက်ဥပဒေအရ ရှိရင်းစွဲ တာဝန်များ အောက်ပါတာဝန်များ အပါအဝင်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် တရားစွဲဆိုခံရနိုင်သေးသည်-

 • အလုပ်ခွင်၌ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ နှင့် အခြားသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်
 • OHS ဥပဒေများကို လိုက်နာရန် အလုပ်ရှင် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ အလုပ်ရှင်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်
 • ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကောင်းကျိုးကို ပံ့ပိုးပေးရန် အလုပ်ခွင်၌ ပေးအပ်ထားသည့် အရာတစ်ခုခုကို တမင်တကာ သို့မဟုတ် မဆင်မခြင် ဝင်ရောက် မစွက်ဖက်ရန် သို့မဟုတ် တလွဲအသုံးမပြုရန်
 • အလုပ်ခွင်၌ အခြားသူ တစ်ယောက်အား ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာဖြစ်မည့် အန္တရာယ်တွင်း ကျရောက်နိုင်သည့် လုပ်ရပ်မျိုး၌ မဆင်မခြင် မလုပ်ရန်။

သက်ဆိုင်သည့် OHS အက်ဥပဒေ တာဝန်များနှင့် တာဝန် ဆွဲကိုင်ထားသူများ

အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှုသည် OHS အက်ဥပဒေအရ သီးခြားသတ်မှတ်ထားသော ရှိရင်းစွဲ တာဝန်များ ကိုဖောက်ဖျက်သည့်ကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဥပဒေသည် OHS အက်ဥဒေအရ မည်သို့သော တာဝန်အသစ်ကိုမျှ ပြဌာန်းမထားပါ။

မိမိတို့၏ ရှိရင်းစွဲ OHS တာဝန်များကို လိုက်နာနေလျက်ရှိနေပြီး ဆက်လက် လိုက်နာပေးမည့် အလုပ်ရှင်များ၊ အရာရှိများနှင့် အခြားသူများသည် အလုပ်ခွင် လူသေမှုဖြင့် စွဲချက်တင် ခံရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေအသစ်များက ပြဌာန်းသည်မှာ ထိုတာဝန်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် အကျိုးဆက်များကို အလွန် ပိုမို ပြင်းထန်အောင် လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သက်ဆိုင်သည့် ရှိရင်းစွဲ တာဝန်များမှာ-

 • ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး အန္တရာယ်မဖြစ်စေသော အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို အလုပ်သမားများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ထိန်းသိမ်းထားရန် အလုပ်ရှင်များ၏ တာဝန်
 • အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ အခြေအနေများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန် အလုပ်ရှင်များ၏ တာဝန်
 • အလုပ်သမားများမှလွဲ၍ အခြားသူများ (ဧည့်သည်များ၊ အများပြည်သူနှင့် အခြား အလုပ်သမားများ) အပေါ် စီးပွားလုပ်ငန်း၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် အန္တရာယ် မကျရောက်စေရန်အတွက် သေချာစေရန် အလုပ်ရှင်များ၏ တာဝန်
 • မိမိတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှ OHS အန္တရာယ်များ လူများအပေါ် မကျရောက်စေရန်အတွက် သေချာစေရန် ကိုယ်ပိုင်-အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများ၏ တာဝန်
 • အလုပ်ခွင်နှင့် အလုပ်ခွင်သို့ အဝင်နှင့် အထွက် နည်းလမ်းများမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်း သေချာစေရန် အလုပ်ခွင် စီမံရေး သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရေး အာဏာရှိသည့်လူများ၏ တာဝန်
 • အလုပ်ခွင်အဖြစ် အသုံးပြုမည့် စက်ရုံ၊ နှင့် အဆောက်အဦးများနှင့် အဆောက်အအုံများကို ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားရန်အတွက် သေချာစေရန် ဒီဇိုင်းပုံဆွဲသူများ၏ တာဝန်
 • စက်ရုံ သို့မဟုတ် အရာပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ထုတ်လုပ်ကြောင်းနှင့် သုံးစွဲရန် ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်း သေချာစေရန် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဖြန့်ချီသူများ၏ တာဝန်
 • အလုပ်ခွင်၌ အခြားသူ တစ်ယောက်အား ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်မည့် အန္တရာယ်တွင်း ကျရောက်နိုင်သည့် လုပ်ရပ်မျိုး၌ မဆင်မခြင် မလုပ်ရန် လူတစ်ဦး၏ တာဝန်

ဤတာဝန်များအနက် တစ်ခုချင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ဆွဲကိုင်ထားသူအတွက် လက်တွေ့ကျနိုင်သမျှ သင့်တော်သလောက် လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။

ဤတာဝန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမို အသေးစိတ်ကို WorkSafe ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်ရပ်

အလုပ်ခွင် လူသေမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အကယ်၍ အောက်ပါတို့ ပါဝင်လျှင် လုပ်ရပ်ကို ‘မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ’ လုပ်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်-

 • သာမန်ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိသည့် လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်၌ လုပ်ကိုင်မည့် ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုနှုန်း အဆင့်အတန်းထက် ကြီးမားစွာ လျှော့ကျသော စောင့်ရှောက်မှု
 • သေဆုံးမှု၊ အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နာမကျန်းမှုဖြစ်ပွားရန် ကြီးမားသော အန္တရာယ်။

မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်ရပ်တွင် လုပ်ရန် ပျက်ကွက်မှု (ထိန်ချန်မှု) လည်းပါဝင်သည်၊ ဥပမာ ၎င်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ လူတစ်ယောက်သည်-

 • မိမိ၏ အလုပ်သမားများအပေါ် လုံလောက်သော စီမံမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်မှု မလုပ်သည့်အခါ ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်
 • အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ပြုပြင်ရန် သင့်လျော်သော လုပ်ရပ်ကို မလုပ်သည့်အခါဖြစ်သည်၊ အဆိုပါ လုပ်ရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှု၊ အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နာမကျန်းမှုဖြစ်စေရန် ကြီးမားသော အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားသည်။

စမ်းစစ်မှုကို ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ အတွက် ရှိရင်းစွဲ အင်္ဂလိပ် စီရင်ထုံး တရားဥပဒေစနစ် စမ်းစစ်မှုအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။

အကြောင်းရင်း

အလုပ်ခွင် လူသေမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လူ၏ လုပ်ရပ်တွင် ခံရသူ သေဆုံးမှုကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့ ရမည်။

ရှိရင်းစွဲ အင်္ဂလိပ် စီရင်ထုံး ဥပဒေစနစ် စမ်းစစ်မှုကို ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းအတွက် အသုံးချရသည်ဟု ၎င်းက ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စွဲချက်တင်ခံရသည့် လူ၏ လုပ်ရပ်များ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် သေဆုံးမှုကို သိသိသာသာ ဖြစ်စေခဲ့ရမည် သို့မဟုတ် သေဆုံးမှုဖြစ်စေရန် အဓိကအားဖြင့် ဖြစ်ပွားစေသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့ရမည်။ စွဲချက်တင်ခံရသည့်သူ၏ လုပ်ရပ်များ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် သေဆုံးမှု၏ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သက်သေထင်ရှား တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ရပ်မှာ သာမန်လူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိသည့်ကိစ္စရပ်တစ်ရပ်အဖြစ် ၎င်းလုပ်ရပ်မှာ သေဆုံးမှုကို ဖြစ်ပွားစေသည်ဟု မှတ်ယူရမည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ရမည်။

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ရပ် လုပ်ပြီးနောက် တစ်ချိန်ချိန်တွင် အဆိုပါလူ၏ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားသည့်တိုင် အလုပ်ခွင် လူသေမှုကို စွဲဆိုနိုင်ကောင်း စွဲဆိုနိုင်သည်၊ ဥပမာ၊ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အလုပ်ရှင်က သူတို့အား အဘက်စ်တပ်စ် (asbestos) နှင့် မဆင်မခြင် ပေါ့ပေါ့ဆဆ ထိတွေ့စေခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် အဆိုပါအလုပ်သမားတွင် အဘက်စ်တပ်စ်-ဆက်နွှယ်သည့် (asbestos-related) ရောဂါ ဖြစ်သည့်ကိစ္စ။

ပြစ်ဒဏ်များ

အလုပ်ခွင် လူသေမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ ပြစ်ဒဏ်များ သက်ဆိုင်သည် (၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍)-

 • လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်၊ နှင့်
 • ဖွဲ့စည်းထားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများအတွက် အများဆုံး ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၆.၅ သန်း

ဤပြစ်ဒဏ်များသည် ပြစ်မှု၏ ပြင်းထန်မှုကို ရောင်ပြန်ဟတ်ထားသည်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်အရာရှိများအတွက် မိမိတို့၏ အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး တာဝန်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမှ အတင်းအကျပ် တားဆီးမှုကို ဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ခွင် သေဆုံးမှုများကို တားဆီးစေရန် ပုံဖော်ထားသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဖြစ်စဥ်

OHS အက်ဥပဒေ၏ အခြားသော စွပ်စွဲခံရသည့် ဖောက်ဖျက်မှုများနည်းတူ WorkSafe သည် အလုပ်ခွင် လူသေမှု ရာဇဝတ်မှုများ အလားအလာအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဦးဆောင်လုပ်ပါမည်။

အလုပ်ခွင် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပြီးနောက်နှင့် ရှိရင်းစွဲ အစီအမံများနှင့်အညီ WorkSafe နှင့် ဗစ်တိုးရီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့သည် သက်သေခံအထောက်အထား အားလုံးကို စုဆောင်းထားကြောင်းနှင့် အလုပ်ခွင်နေရာမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး လက်ရှိ ရှိနေသူများနှင့် အလုပ်ခွင်သို့ လာရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသူတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အန္တရာယ် မရှိကြောင်း သေချာစေရန် အတူတကွ လုပ်ကိုင်ပါမည်။

လက်ရှိ အစီအမံများနှင့်အညီ WorkSafe အလုပ်ခွင် လူသေမှု ကိစ္စအတွက် စွပ်စွဲခံရသူမှာ တရားစွဲဆို အမှုဆိုင်ရန် မခံမရမချင်း အမှုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် အစိုးရရှေ့နေ တရားစွဲဆိုရုံးသည် အဆိုပါကိစ္စကို တရားစွဲဆိုကြားနာစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။

အလုပ်ခွင် လူသေမှုသည် စွဲချက်တင် ကြားနာစစ်ဆေးနိုင်သည့် ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းအတွက် ကာလစည်းကမ်းသတ် ပြဌာန်းချက် မရှိပါ။ ဤပြစ်မှုကို (ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် ရာဇဝတ် တရားရုံးတွင်) အကျဥ်းနည်း စစ်ဆေးကြားနာပြီး ဆုံးဖြတ်၍ မရနိုင်ပါ။

WorkSafe စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို WorkSafe ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။