قتل غیرعمدی در محل کار

.معلومات برای کارفرمایان و غیره صاحبان مسؤلیت راجع به جرم جدید قتل غیرعمدی محل کار

Shape

یک جرم جدید جنایی قتل غیرعمدی محل کار در قوانین مصؤنیت و صحت شغلی (occupational health and safety laws) معرفی شده است.

این جرم در مورد رفتارغفلت آمیز یک کارفرما یا غیره صاحبان مسؤلیت (طوریکه در زیر تصریح شده است) و یا کارمند یک سازمان صدق می کند که از مسؤلیت های تعریف شده اش تحت قانون مصؤنیت و صحت محل کار مصوبه سال 2004 (OHS Act) تخلف می کند و در نتیجه باعث مرگ یک شخصی می گردد که وی مسؤل حفظ مصؤنیت آن شخص می باشد.

قوانین قتل غیرعمدی محل کار به زمان گذشته بر نمی گردد. این بدان معناست که این قانون صرف در مورد مرگ هایی صدق خواهد نمود که بعد از تاریخ 1 جولای 2020 اتفاق خواهند افتید.

هدف این قانون جدید جلوگیری از وقوع مرگ در محل کار، یک مانع شونده جدی تر برای صاحبان مسؤلیت جهت رعایت نمودن وجایب مصؤنیت و صحت شغلی شان، و فرستادن یک هشداریه جدی راجع به نپذیرفتن به مخاطره انداختن حیات اشخاص در محل کار می باشد.

این تغیرات مسؤلیت های جدیدی را ایجاد نمی کند؛ بلکه صرف جریمه های شدیدتر را راجع به مسؤلیت های موجوده قانون مصؤنیت و صحت محل کار (OHS Act) معرفی می نماید. طوریکه این قانون در حال حاضر صراحت دارد، کارفرمایان و صاحبان مسؤلیت باید راجع به احتمال خطرات ایکه در انجام دادن کار و بار شان موجود است تعمق و غور نمایند و تدابیری را اتخاذ کنند که این احتمال خطرات را کاهش دهند.

اگر قبلاً از مسؤلیت های OHS تان پیروی می کنید، شما کار درستی را انجام می دهید و لازم نیست که هیچ اقدام متفاوتی را از تاریخ 1 جولای اتخاذ کنید. اگر پیروی نمی کنید، عدم تعمق و تجدید نظر در مورد احتمال خطرات محل کار می تواند برایتان عواقب بسیار جدی ببار آورد.

عناصر جرم قتل غیرعمدی محل کار

عناصر جرم قتل غیرعمدی محل کار قرار ذیل اند:

 • فردی که به وی اتهام وارد می شود باید یک شخصیت حقوقی یا یک فردی باشد که کارگر یا داوطلب نباشد؛
 • وی تحت قانون مصؤنیت و صحت شغلی (OHS Act) باید یک مسؤلیت خاص در مقابل فرد قربانی داشته باشد
 • وی از مسؤلیت های محوله اش غفلت نموده باشد
 • این غلفت از مسؤلیت باعث مرگ شخص قربانی گردیده باشد، و
 • اگر فرد متهم یک شخصیت حقوقی باشد، وی باید آگاهانه و داوطلبانه از مسؤلیت های محوله اش غفلت نموده باشد.

چه کسانی می توانند مورد اتهام قتل غیرعمدی قرار گیرند؟

سازمانها و صاحبان کار و بار شخصی

سازمانها و صاحبان کار و بار شخصی دارنده مسؤلیت های خاص تحت OHS Act (طوریکه در زیر تشریح شده است) می توانند برای ارتکاب جرم قتل غیرعمدی محل کار مورد پیگیرد قانونی قرار گیرند:

 • شخصیت های حقوقی (بطور مثال: شرکت های راجستر شده)
 • انجمن های رسماً ثبت شده
 • مراجع قانونی
 • معتمدین صندوق امانات
 • مراجع و انجمن های رسماً ثبت نشده
 • شراکت ها
 • مراجع دولتی.

مسؤلین

مسؤلین شرکت های دارای شخصیت حقوقی، شراکت ها و مراجع یا انجمن های رسماً ثبت نشده ممکن است برای قتل غیرعمدی محل کار مورد پیگیرد قانونی قرار گیرند در صورتیکه سازمان شان ملزم به مسؤلیت خاصی تحت قانون OHS Act باشند.

مسؤلین اشخاص انفرادی اند که در راس یک سازمان قرار داشته و صاحب صلاحیت و منابع برای تقویت بخشیدن مصؤنیت می باشند، بشمول نکات ذیل:

 • یک مدیر یا سکرتر یک شرکت
 • یک شخص:
  • تصمیم گیرنده یا سهیم در تصمیم گیری هایی باشد که بالای تمام یا بخشی از فعالیت های سازمان تاثیر گزار باشد؛ یا
  • دارای صلاحیتی باشد که بطور قابل ملاحظه بالای موقف مالی سازمان تاثیر گزار باشد؛ یا
  • هیئت مدیره سازمان طبق هدایات یا خواسته وی عمل کنند
 • یک شریک در یک شراکت
 • یک شخص مسؤل در یک انجمن رسماً ثبت نشده.

کارگران و داوطلبان

جرم قتل غیرعمدی متوجه کارگران یا داوطلبان نمی گردد مگر اینکه ایشان همچنان شخص مسؤل آن سازمان باشند.

اما، با وجود این یک کارگر ممکن است تحت قانون OHS Act مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد، این مسؤلیت شامل نکات ذیل می شود:

 • اتخاذ مواظبت مناسب برای مصؤنیت و صحت خودش و دیگران در محل کار
 • همکاری با کارفرمایش در مورد فعالیت هایئکه کارفرما راجع به پیروی از قوانین OHS Act اتخاذ می کند
 • خودداری از مداخله عمدی یا غیرمسؤلانه یا استفاده نادرست هرچیزیکه بخاطر حمایت صحت، مصؤنیت و سلامتی برایش در محل کار فراهم گردیده است
 • خودداری از رفتار غیرمسؤلانه که ممکن است یک شخص دیگر را به خطر صدمه دیدن در محل کار مواجه سازد.

مسؤلیت های مربوطه قانون OHS Act و صاحبان مسؤلیت

جرم قتل غیرعمدی محل کار در مواردی صدق می کند که یک تخلف از مسؤلیت های خاص موجوده قانون OHS Act صورت گیرد.

کارفرمایان، مسؤلین و غیره کسانیکه قبلاً مسؤلیت های خویشرا مطابق قوانین موجوده OHS Act رعایت نموده و آنرا ادامه می دهند، قابل پیگیرد قانونی نمی باشند. هدف این قانون جدید تشدید بخشیدن مجازات برای تخلف های جدی از این مسؤلیت ها می باشد.

مسؤلیت های کنونی مربوطه قرار ذیل اند:

 • مسؤلیت کارفرمایان برای فراهم نمودن و حفاظت یک محیط کاری مصؤن و عاری از احتمال خطرات برای سلامتی کارگران
 • مسؤلیت کارفرمایان مبنی بر نظارت نمودن سلامتی کارگران و شرایط کاری شان
 • مسؤلیت کارفرمایان برای حصول اطمینان از عدم به مخاطره انداختن اشخاص غیر از کارگران (بشمول ملاقات کنندگان، عامه مردم و غیره کارگران) از اثر پیشبرد امور کاری شان
 • مسؤلیت صاحبان کار و بار شخصی برای حصول اطمینان از عدم قرار دادن اشخاص در معرض احتمال خطرات قوانین OHS Act از اثر اعمال شان
 • مسؤلیت صاحبان کار و بار شخصی در مورد مدیریت یا کنترول نمودن محل کار جهت حصول اطمینان از مصؤن بودن و شیوه های ورود و خروج از محل کار
 • مسؤلیت طراحان مبنی بر حصول اطمینان از طراحی مصؤن کارخانه ها، تعمیر ها و ساختمان های محل کار
 • مسؤلیت تولید کنندگان و تهیه کنندگان مبنی بر حصول اطمینان از مصؤن بودن کارخانه و مواد تولید شده و همچنان مصؤن بودن آنها برای استفاده
 • مسؤلیت اشخاص مبنی بر خودداری از رفتار غیرمسؤلانه که ممکن است یک شخص دیگر را در معرض خطر صدمه دیدن جدی قرار دهد.

هریک از این مسؤلیت های فوق ایجاب می نماید که شخص مسؤل باید "تاحد امکان و عملی پذیر" آنها را رعایت کند.

جزئیات بیشتر راجع به این مسؤلیت ها در ویب سایت WorkSafe موجود است.

رفتار غفلت آمیز

یک رفتار طبق تعاریف قتل غیرعمدی محل کار زمانی "غفلت آمیز" محسوب می شود که:

 • کوتاهی قابل ملاحظه در رعایت نمودن معیار های مواظبتی ایکه یک شخص معقول تحت آن شرایط اتخاذ می نمود، صورت گیرد، و
 • یک احتمال خطر زیاد مرگ، صدمه یا مریضی شدید موجود باشد.

رفتار غفلت آمیز همچنان شامل کوتاهی در اقدام نمودن (یک "غفلت") می شود، بطور مثال می تواند شامل نکات ذیل شود:

 • یک شخص کارگران را بقدر لازم مدیریت، کنترول یا نظارت نکند، یا
 • یک شخص اقدام مناسب را جهت رفع نمودن یک موقعیت خطرناک اتخاذ نکند، که این عدم اقدام وی باعث ایجاد احتمال خطر زیاد مرگ، صدمه یا مریضی شدید گردد.

این قانون به اساس معیار های قانون عرفی موجوده مبنی بر غفلت جنایی در ویکتوریا ترتیب شده است، و یک معیار بلند مناسب با در نظرداشت مجازات قابل ملاحظه برای تخلفات جدید بشمار می رود.

سببیت

رفتار سازمان یا شخص مسؤل متهم به قتل غیرعمدی محل کار باید باعث ایجاد مرگ فرد قربانی گردیده باشد.

معیار های قانون عرفی موجوده در مورد سببیت/علیت صدق می کند. این بدان معناست که رفتار یا غفلت شخص متهم باید نقش عمده را در ببار آوردن مرگ ایفا نموده باشد، یا یک عامل عمده آن محسوب شود. ضروری نیست ثابت شود که رفتار یا غفلت شخص متهم یگانه علت مرگ باشد. این رفتار باید طوری باشد که یک شخص عادی می توانست آنرا بحیث یک عقل سلیم انجام دهد، تا بحیث عامل مرگ محسوب شود.

قتل غیرعمدی محل کار ممکن است حتی در مواردی صدق کند که مرگ شخص بعد از گذشت مدتی بعد از رفتار مربوطه صورت گیرد، بطور مثال: در مواردی که یک کارگر از اثر غفلت یک کارفرما در معرض اسبستوس قرار گیرد و سالها بعد به امراض ناشی از اسبستوس مبتلا گردد.

مجازات

در صورت محکوم شناخته شدن به قتل غیرعمدی محل کار، مجازات ذیل سر از تاریخ 1 جولای 2020 نافذ خواهد گردید:

 • مدت حداکثر 25 سال حبس برای اشخاص انفرادی؛ و
 • جریمه نقدی به مبلغ حداکثر 16.5 میلیون دالر برای شخصیت های حقوقی.

این مجازات منعکس کننده جدیت جرم می باشد و طوری طرح شده است که بحیث یک مانع شونده قوی از مرگ های ناشی از تخلفات مسؤلیت های مصؤنیتی و صحی شغلی محل کار توسط سازمانها و اشخاص مسؤل آن جلوگیری کند.

تحقیقات و اجراات قانونی

WorkSafe تحقیقات لازم را در مورد تخلفات بالقوه قتل غیرعمدی محل کار مانند سایر تخلفات ادعا شده از قانون OHS Act انجام خواهد داد.

بعد از وقوع یک مرگ در محل کار، و در مطابقت با ترتیبات موجوده، WorkSafe و پولیس ویکتوریا در همکاری با یکدیگر اطمینان حاصل می کنند که تمام شواهد حفظ گردیده و محل کار مصؤن و بدون احتمال خطرات برای سلامتی اشخاص حاضر در محل کار و یا اشخاصیکه احتمالاً در آینده به آنجا بیایند، باشد.

طبق ترتیبات کنونی، WorkSafe سلوک یک قتل غیرعمدی محل کار را الی زمان حاضر شدن شخص متهم برای محاکمه شدن اختیار می کند.

قتل غیرعمدی محل کار یک جرم قابل پیگیرد قانونی بدون محدودیت قانون مرور زمان است. این جرم بدون رسیدگی و اجراات رسمی (در یک محکمه ویکتوریا) قابل استماع و فیصله نمی باشد.

معلومات بیشتر راجع به تحقیقات WorkSafe در ویب سایت WorkSafe موجود است.