การทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน

ข้อมูลสำหรับนายจ้างและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน.

Shape

พื้นหลัง

มีการนำการกระทำผิดทางอาญาใหม่มาบังคับใช้ในกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การกระทำผิดนี้มีผลบังคับใช้ต่อนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ที่ดำเนินการด้วยความประมาทเลินเล่อตามที่ระบุด้านล่าง หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่ละเมิดหน้าที่บางประการตามพรบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (พรบ. OHS) และส่งผลให้ผู้อื่นที่ในการดูแลถึงแก่ชีวิต

ข้อบัญญัติว่าด้วยการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานจะไม่มีผลย้อนหลัง ซึ่งหมายความว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

กฎหมายใหม่มีเป้าหมายที่จะป้องกันการเสียชีวิตในสถานที่ทำงาน เพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น และส่งสารที่จริงจังว่าการทำให้ชีวิตของผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยงในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เพิ่มภาระงานเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่เป็นการนำบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นมาบังคับใช้กับภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิมตามพรบ. OHS ดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายปัจจุบัน นายจ้างและผู้รับผิดชอบควรฉุกคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของตน และดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้

หากคุณปฏิบัติตามหน้าที่ทาง OHS ของคุณอยู่แล้ว คุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดที่ต่างออกไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่คำนึงถึงความเสี่ยงในสถานที่ทำงานอาจส่งผลรุนแรงมากขึ้น

องค์ประกอบของการกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน

องค์ประกอบของการกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานใหม่ ได้แก่:

 • บุคคลที่ถูกกล่าวหาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานหรืออาสาสมัคร
 • บุคคลที่ถูกกล่าวหาต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามพรบ. OHS ให้กับเหยื่อ
 • บุคคลที่ถูกกล่าวหาละเมิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยดำเนินการด้วยความประมาทเลินเล่อ
 • การละเมิดหน้าที่ส่งผลให้เหยื่อเสียชีวิต และ
 • หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างตั้งใจและโดยสมัครใจเมื่อละเมิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

ใครที่สามารถถูกกล่าวหาด้วยความผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานได้

องค์กรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

องค์กรและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีหน้าที่ตามที่กำหนดในพรบ. OHS (ตามที่ระบุด้านล่าง) อาจถูกดำเนินคดีจากการกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน องค์กรประกอบด้วย:

 • นิติบุคคล (ตัวอย่างเช่น บริษัทจดทะเบียน)
 • สมาคมที่จดทะเบียน
 • หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ทรัตส์ตีของทรัสต์
 • ธุรกิจและสมาคมไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วน
 • หน่วยงานรัฐ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน และธุรกิจหรือสมาคมที่ยังอาจถูกกล่าวหาในความผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน หากองค์กรของตนมีความรับผิดชอบที่กำหนดตามพรบ. OHS

เจ้าหน้าที่คือบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร ซึ่งมีอำนาจและทรัพยากรในการปรับปรุงความปลอดภัย รวมถึง:

 • ผู้บริหารหรือเลขาธิการขององค์กร
 • บุคคล:
  • ที่เป็นผู้ตัดสินใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
  • ที่สามารถส่งกระทบต่อสถานะทางการเงินของนิติบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือความต้องการของผู้บริหารขององค์กรด้วยความเคยชิน
 • หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
 • เจ้าของสำนักงานของสมาคมที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล

พนักงานและอาสาสมัคร

การกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานไม่มีผลบังคับใช้กับอาสาสมัครหรือพนักงาน เว้นแต่พนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้วย

อย่างไรก็ดี พนักงานยังอาจถูกดำเนินคดีได้จากการละเมิดภาระหน้าที่ที่มีอยู่ตามพรบ. OHS รวมถึงหน้าที่ในการ:

 • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่นในที่ทำงานอย่างสมเหตุสมผล
 • ให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการของนายจ้างที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย OHS
 • ไม่รบกวนหรือใช้งานสิ่งใด ๆ ที่มีให้ในสถานที่ทำงานอย่างไม่ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ เพื่อสนับสนุนสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
 • ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นในสถานที่ทำงานเกิดอันตรายจนบาดเจ็บร้ายแรงโดยประมาท

ภาระงานของพรบ OHS ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ

การกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการละเมิดตามที่ระบุในภาระหน้าที่ที่กำหนด อยู่เดิม ภายใต้พรบ. OHS กฎหมายนี้ไม่ได้เพิ่มภาระงานใหม่ตามพรบ. OHS

นายจ้าง เจ้าหน้าที่ และผู้อื่นที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว และผู้ที่ยังคงปฏิบัติตามข้อผูกพันตาม OHS ที่มีอยู่เดิมต่อไปจะไม่ถูกกล่าวหาด้วยการกระทำผิดฐานการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน สิ่งที่กฎหมายใหม่ทำคือสร้างผลที่ตามมาจากการละเมิดภาระหน้าที่เหล่านี้ให้รุนแรงมากขึ้น

ภาระหน้าที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

 • นายจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน
 • นายจ้างมีหน้าที่ตรวจติดตามสุขภาพและสภาวะการทำงานของพนักงาน
 • นายจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นนอกเหนือจากพนักงานไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการดำเนินธุรกิจ (รวมถึง ผู้เยี่ยมชม แรงงานในสาธารณะและแรงงานอื่น ๆ)
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงด้าน OHS จากการดำเนินการของตน
 • ผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงานมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานและวิธีการเข้าและออกจากสถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัย
 • ผู้ออกแบบมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงาน อาคาร และโครงสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ทำงานมีการออกแบบที่ปลอดภัย
 • ผู้ผลิตและผู้จัดหามีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานหรือสารที่ผลิตมีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • บุคคลธรรมดาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นในสถานที่ทำงานเกิดอันตรายจนบาดเจ็บร้ายแรงโดยประมาท

ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่เหล่านี้ให้ได้ 'ตราบเท่าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล'

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหน้าที่เหล่านี้สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของ WorkSafe

การดำเนินการด้วยความประมาทเลินเล่อ

สำหรับการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน พฤติการณ์จะถือว่า 'ประมาทเลินเล่อ' หากเกี่ยวข้องกับ:

 • การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลอย่างยิ่งที่บุคคลที่มีเหตุผลควรปฏิบัติตามในสถานการณ์นั้น และ
 • มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บร้ายแรง หรือความเจ็บป่วยร้ายแรง

การดำเนินการด้วยความประมาทเลินเล่อยังรวมถึง การไม่ปฏิบัติ ('การละเว้น') ตัวอย่างเช่น หากบุคคล:

 • ไม่จัดการ ควบคุม หรือกำกับดูแลพนักงานของตนอย่างเพียงพอ หรือ
 • ไม่แก้ไขสถานการณ์อันตรายอย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่การไม่แก้ไขส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บร้ายแรง หรือความเจ็บป่วยร้ายแรง

การทดสอบอ้างอิงจากการทดสอบของระบบกฎหมายจารีตประเพณีสำหรับความประมาททางอาญาในรัฐวิกตอเรีย และเป็นมาตรฐานสูงที่เหมาะสมในการพิจารณาบทลงโทษที่มีนัยสำคัญสำหรับการกระทำความผิดใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล

การดำเนินการขององค์กรของบุคคลที่ถูกกล่าวหาด้วยข้อหาการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานเป็น สาเหตุ ที่ทำให้เหยื่อเสียชีวิต

โดยมีเจตนาให้ปรับใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลของระบบกฎหมายจารีตประเพณีที่มีอยู่เดิม ซึ่งหมายความว่า การกระทำหรือการละเลยของบุคคลที่ถูกกล่าวหาต้องมีส่วนสำคัญต่อการเสียชีวิต หรือเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว การตั้งข้อหาว่าการกระทำหรือการละเลยของบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นสาเหตุเดียวของการเสียชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น พฤติการณ์ต้องเป็นไปในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะยับยั้งชั่งใจตามสามัญสำนึก จึงถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ข้อหาการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานอาจมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นหลังจากพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านไปแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินหลังจากที่นายจ้างให้พนักงานสัมผัสกับแร่ใยหินอย่างละเลย

บทลงโทษ

การทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานมีบทลงโทษดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2020):

 • โทษจำคุกสูงสุด 25 ปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ
 • โทษปรับสูงสุด 16.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับนิติบุคคล

บทลงโทษเหล่านี้สะท้อนความร้ายแรงของการกระทำความผิด และออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน โดยสร้างการป้องกันไม่ให้องค์กรและเจ้าหน้าที่บุคคลธรรมดาละเมิดภาระหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสอบสวนและกระบวนการทางกฎหมาย

WorkSafe จะเป็นผู้นำการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานที่อาจเป็นการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงาน เช่นเดียวกับการละเมิดที่กล่าวหาของพรบ. OHS

หลังจากเกิดการเสียชีวิตในที่ทำงาน WorkSafe และตำรวจของรัฐวิกตอเรียจะทำงานร่วมกันตามข้อตกลงที่มี เพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานทั้งหมดได้รับการรักษาไว้ และสถานที่ทำงานปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลที่อยู่หรือที่อาจเข้าสู่สถานที่

ตามข้อตกลงในปัจจุบัน WorkSafe จะดูแลจัดการเรื่องการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานจนกว่าข้อความหาจะส่งไปพิจารณาคดีในศาล จากนั้นสำนักอัยการแผ่นดิน (Office of Public Prosecutions) จะรับผิดชอบเรื่องนี้ในการพิจารณาคดี

การทำให้คนตายโดยไม่เจตนาในสถานที่ทำงานเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่มีอายุความไม่จำกัด ซึ่งไม่สามารถไต่สวนและตัดสินอย่างรวดเร็ว (ในศาลแขวงแห่งรัฐวิกตอเรีย) ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสวนของ WorkSafe สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของ WorkSafe