Ngộ sát nơi làm việc

Thông tin cho người chủ lao động và những người có nghĩa vụ khác về tội ngộ sát nơi làm việc mới.

Shape

Lý lịch

Một tội hình sự mới về ngộ sát nơi làm việc đã được đưa vào luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Hành vi phạm tội áp dụng đối với hành vi bất cẩn của chủ lao động hoặc người có nghĩa vụ khác như được nêu dưới đây, hoặc của nhân viên của một tổ chức, vi phạm một số nhiệm vụ theo Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 2004 (Đạo luật OHS) và gây ra cái chết của một người khác khi đang làm nhiệm vụ.

Các điều khoản ngộ sát nơi làm việc sẽ không áp dụng ngược trở về trước. Điều này có nghĩa là chỉ một cái chết xảy ra sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 mới được xem xét.

Luật mới nhằm ngăn chặn cái chết tại nơi làm việc, mang lại sự răn đe mạnh mẽ hơn cho những người có nhiệm vụ tuân thủ các nghĩa vụ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ, đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng các nguy hiểm ảnh hưởng đến mạng người tại nơi làm việc sẽ không được tha thứ.

Những thay đổi không tạo ra nhiệm vụ bổ sung; mà đưa ra các hình phạt cứng rắn hơn đối với các nhiệm vụ hiện có theo Đạo luật OHS. Giống như luật hiện hành, những ngươi chủ lao động và người có nghĩa vụ nên dừng lại để suy nghĩ về những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ và từng bước có thể thực hiện để giảm thiểu những rủi ro đó.

Nếu bạn đã tuân thủ các nghĩa vụ OHS của mình, bạn đang làm điều đúng đắn và sẽ không cần phải làm gì khác từ ngày 1 tháng Bảy. Nếu bạn không tuân thủ, hậu quả của việc không nghĩ về rủi ro tại nơi làm việc có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Các yếu tố của hành vi phạm tội ngộ sát nơi làm việc

Các yếu tố của hành vi phạm tội ngộ sát nơi làm việc mới là:

 • người bị buộc tội phải là một công ty hoặc một người không phải là nhân viên hoặc tình nguyện viên;
 • Họ phải có một nghĩa vụ cụ thể với nạn nhân theo Đạo luật OHS
 • họ vi phạm nghĩa vụ đó do hành vi bất cẩn
 • vi phạm nghĩa vụ này đã gây ra cái chết của nạn nhân và
 • nếu người bị buộc tội là một người tự nhiên, họ phải có hành động có ý thức và tự nguyện khi vi phạm nghĩa vụ mình mang.

Ai có thể bị buộc tội ngộ sát nơi làm việc?

Tổ chức và người tự làm chủ

Các tổ chức và những người tự làm chủ có nhiệm vụ được chỉ định theo Đạo luật OHS (như được nêu dưới đây) có thể bị truy tố về tội ngộ sát nơi làm việc. Các tổ chức bao gồm:

 • các công ty (ví dụ, các công ty đã đăng ký)
 • hiệp hội liên kết
 • cơ quan theo luật định
 • người ủy thác của một quỹ ủy thác
 • các cơ quan chưa hợp nhất và các hiệp hội chưa hợp nhất
 • các đối tác
 • các cơ quan chính phủ

Cán bộ

Những nhân viên của các công ty, đối tác và các cơ quan hoặc hiệp hội chưa hợp nhất cũng có thể bị buộc tội về tội ngộ sát nơi làm việc nếu tổ chức của họ giữ các nhiệm vụ cụ thể theo Đạo luật OHS.

Cán bộ là những cá nhân ở cấp cao nhất của một tổ chức, những người có quyền lực và nguồn lực để cải thiện sự an toàn, bao gồm:

 • giám đốc hoặc thư ký của một công ty
 • một người:
  • đưa ra, hoặc tham gia đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến toàn bộ hoặc một phần đáng kể của doanh nghiệp; hoặc là
  • người có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến vị thế tài chính của tổ chức; hoặc là
  • theo hướng dẫn hoặc mong muốn của giám đốc một công ty đã quen với hành động
 • một đối tác trong quan hệ đối tác
 • Cán bộ đứng đầu của một hiệp hội chưa hợp nhất.

Nhân viên và tình nguyện viên

Hành vi phạm tội ngộ sát nơi làm việc không áp dụng cho tình nguyện viên hoặc nhân viên, trừ khi nhân viên cũng là cán bộ của một tổ chức.

Tuy nhiên, một nhân viên vẫn có thể bị truy tố vì vi phạm các nghĩa vụ hiện có theo Đạo luật OHS, bao gồm cả nghĩa vụ:

 • chăm lo hợp lý cho sức khỏe và sự an toàn của chính họ, và sức khỏe và sự an toàn của người khác, tại nơi làm việc
 • hợp tác với chủ lao động của họ về các hành động mà chủ lao động thực hiện để tuân thủ luật pháp OHS
 • không cố ý hoặc liều lĩnh can thiệp hay lạm dụng bất cứ điều gì được cung cấp tại nơi làm việc để hỗ trợ sức khỏe, an toàn và phúc lợi
 • không liều lĩnh thực hiện hành vi có thể khiến một người khác ở nơi làm việc có nguy cơ bị thương nghiêm trọng.

Các nhiệm vụ và nghĩa vụ trong Đạo luật OHS có liên quan

Hành vi phạm tội ngộ sát nơi làm việc được áp dụng khi có vi phạm của các nhiệm vụ hiện hành theo Đạo luật OHS. Luật này không tạo ra bất kỳ nhiệm vụ mới nào theo Đạo luật OHS.

Chủ lao động, cán bộ và những người khác đã tuân thủ và tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ OHS hiện tại của họ không thể bị buộc tội ngộ sát nơi làm việc. Những gì luật mới làm là làm cho hậu quả của việc vi phạm nghiêm trọng những nghĩa vụ đó trầm trọng hơn nhiều.

Các nghĩa vụ liên quan hiện có bao gồm:

 • nghĩa vụ của chủ lao động là cung cấp và duy trì môi trường làm việc cho nhân viên an toàn và không có rủi ro cho sức khỏe
 • nghĩa vụ của người chủ lao động là theo dõi sức khỏe của nhân viên và điều kiện làm việc
 • nghĩa vụ của chủ lao động là đảm bảo những người không phải là nhân viên không bị đe dọa bởi hành vi của doanh nghiệp (bao gồm cả khách, công chúng và những người lao động khác)
 • nghĩa vụ của những người tự làm chủ để đảm bảo những người này không gặp rủi ro liên quan tới OHS từ cam kết của họ
 • nghĩa vụ của những người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc để đảm bảo rằng nơi làm việc và phương tiện ra vào an toàn
 • nghĩa vụ của các nhà thiết kế để đảm bảo nhà máy, các tòa nhà và công trình được sử dụng làm nơi làm việc, được thiết kế an toàn
 • nghĩa vụ của các nhà sản xuất và nhà cung cấp để đảm bảo nhà máy hoặc các chất được sản xuất một cách an toàn và sử dụng an toàn
 • nghĩa vụ của một người không được thực hiện một cách thiếu thận trọng hành vi có thể khiến người khác ở nơi làm việc có nguy cơ bị thương nghiêm trọng

Mỗi một nghĩa vụ này đòi hỏi người giữ nhiệm vụ có liên quan phải duy trì nhiệm vụ này ở hết mức có thể thực hiện được.

Nhiều thông tin hơn về các nghĩa vụ này có sẵn trên trang web WorkSafe.

Hành vi bất cẩn

Đối với mục đích ngộ sát nơi làm việc, hành vi sẽ bị coi là 'bất cẩn' nếu liên quan đến:

 • thiếu rất nhiều tiêu chuẩn chăm sóc mà một người hợp lý sẽ có trong hoàn cảnh, và
 • nguy cơ tử vong cao, thương tích nghiêm trọng hoặc bệnh nặng

Một hành vi bất cẩn cũng bao gồm việc không hành động (một 'sự hững hờ’), ví dụ như hành vi này có thể bao gồm khi một người:

 • không quản lý, kiểm soát hoặc giám sát đầy đủ nhân viên của mình, hoặc
 • không có hành động hợp lý để khắc phục tình huống nguy hiểm, khi không làm như vậy sẽ gây nguy cơ tử vong cao, thương tích nghiêm trọng hoặc bệnh nặng.

Bài kiểm tra này dựa trên bài kiểm tra pháp luật phổ biến hiện có về tội bất cẩn có tính chất hình sự ở Victoria và là một tiêu chuẩn cao thích hợp để xem xét các hình phạt đáng kể cho các hành vi phạm tội mới.

Hệ quả đem lại

Hành vi của tổ chức hoặc người bị buộc tội ngộ sát nơi làm việc phải gây ra cái chết cho nạn nhân.

Điều này cho rằng các thử nghiệm pháp luật hiện hành cho hậu quả đem lại được áp dụng. Điều này có nghĩa là các hành vi hoặc thiếu sót của người bị buộc tội phải đóng góp đáng kể cho cái chết, hoặc là một nguyên nhân đáng kể và có tính chất hành động của cái chết. Không cần thiết phải thiết lập rằng các hành vi hoặc thiếu sót của người bị buộc tội là nguyên nhân duy nhất của cái chết. Hành vi phải như là mà một người bình thường sẽ thực hiện, như một vấn đề thông thường, để là một nguyên nhân của cái chết.

Việc ngộ sát tại nơi làm việc có thể được áp dụng ngay cả khi cái chết của người đó xảy ra một thời gian sau khi có hành vi liên quan, ví dụ như một nhân viên đã phát triển một bệnh liên quan đến amiăng nhiều năm sau khi chủ nhân vô tình cho người này tiếp xúc với amiăng.

Hình phạt

Nếu bị kết án ngộ sát nơi làm việc, các hình phạt sau sẽ được áp dụng (tại ngày 1 tháng 7 năm 2020):

 • tối đa 25 năm tù cho các cá nhân; và
 • mức phạt tối đa là 16,5 triệu đô la đối với các doanh nghiệp.

Những hình phạt này phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và được đưa ra để giúp ngăn chặn tử vong tại nơi làm việc bằng cách tạo ra sự răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức và cán bộ nói riêng nhằm chống lại việc vi phạm nghĩa vụ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ.

Điều tra và quy trình pháp lý

Cũng như các vi phạm bị cáo buộc khác của Đạo luật OHS, WorkSafe sẽ dẫn đầu những cuộc điều tra về các trường hợp ngộ sát nơi làm việc tiềm năng.

Ngay sau một trường hợp tử vong tại nơi làm việc, và tuân theo các thỏa thuận hiện có, Cảnh sát tiểu bang Victoria và WorkSafe sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả bằng chứng được bảo tồn và nơi làm việc sẽ an toàn và không có rủi ro đối với sức khỏe của những người có mặt hoặc có khả năng tham gia làm việc.

Theo các thỏa thuận hiện tại, WorkSafe sẽ có trách nhiệm về một vụ ngộ sát nơi làm việc cho đến khi bị cáo đã cam kết ra tòa. Văn phòng Công tố sau đó sẽ đưa vấn đề ra xét xử.

Tội ngộ sát nơi làm việc là một hành vi phạm tội có thể truy tố được, không có thời hạn giới hạn theo luật định. Tội này không thể được lắng nghe và xét xử một cách vắn tắt (tại Tòa án sơ thẩm Victoria).

Thông tin thêm về việc điều tra của WorkSafe có sẵn trên trang web của WorkSafe.