Bồi thường cho nhân viên ngành nghề tình dục

Tài liệu hướng dẫn này giải thích về việc bồi thường cho nhân viên. Tài liệu hướng dẫn này dành cho người chủ, người làm ngành tình dục và những nhân viên khác trong ngành nghề tình dục.

Shape

Trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của quý vị

Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2004 là luật giúp giữ cho nơi làm việc an toàn. Luật này được biết đến là Đạo luật OHS. Đạo luật OHS quy định trách nhiệm của nhiều người khác nhau, bao gồm:

 • người chủ
 • người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc
 • người tự làm chủ
 • nhân viên

Quý vị sẽ có trách nhiệm khác nhau theo Đạo luật OHS tùy vào vai trò của mình. Tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm tại nơi làm việc của quý vị.

Bảo hiểm để giúp cho nhân viên và người chủ

Victoria có chương trình bồi thường cho nhân viên gọi là WorkCover. Chương trình WorkCover là hệ thống dựa trên luật, bảo hiểm bắt buộc. Chương trình này được WorkSafe cung cấp.

Những người chủ đóng góp tiền cho chương trình bảo hiểm. WorkCover có lợi cho cả nhân viên lẫn người chủ. Bảo hiểm này bao gồm nhân viên và người chủ trong ngành nghề tình dục.

Hỗ trợ cho nhân viên

Nếu quý vị là nhân viên, WorkCover có thể cung cấp cho quý vị hỗ trợ tài chính và những lợi ích khác sau khi bị thương tật hoặc bệnh liên quan đến việc làm. WorkCover có thể giúp nếu, vì công việc của quý vị, quý vị:  

 • không thể thực hiện nhiệm vụ thường lệ tại nơi làm việc
 • cần các dịch vụ y tế và dịch vụ tương tự
 • cần trợ giúp để trở lại làm việc
 • bị tổn thương vĩnh viễn

Hỗ trợ cho người chủ

Nếu quý vị là người chủ, quý vị được bảo hiểm đối với đơn yêu cầu bồi thường vì thương tật hoặc bệnh liên quan đến việc làm. Quý vị cũng có được những công cụ và nguồn lực giúp quý vị tạo cho nơi làm việc của mình là môi trường an toàn.

Những chi phí được chi trả

Bảo hiểm WorkCover chi trả cho chi phí quyền lợi của nhân viên, bao gồm:

 • khoản tiền trả hàng tuần thay cho thu nhập bị mất
 • chi phí điều trị y tế và hồi phục
 • các dịch vụ và giúp đỡ để đi làm trở lại
 • bồi thường gộp một lần cho người bị suy yếu vĩnh viễn
 • thiệt hại vì thương tật trầm trọng theo thông luật
 • chi phí pháp lý

Bắt buộc đối với hầu hết người chủ

Hầu hết người chủ tại Victoria bắt buộc phải có WorkCover. Điều này bao gồm cả người chủ trong ngành nghề tình dục.

Quý vị phải đăng ký với WorkCover nếu quý vị:

 • thuê nhân viên tại Victoria
 • trù tính phải trả hơn 7500 đô-la tiền lương và quyền lợi trong năm tài chính kế tiếp
 • thuê nhân viên tập việc hoặc học nghề

Nếu công ty của quý vị thuê riêng quý vị, thế thì quý vị là nhân viên công ty của chính mình. Quý vị phải đăng ký với bảo hiểm WorkCover.

Là người chủ, quý vị có thể có nghĩa vụ với nhà thầu độc lập. Trong một số trường hợp cụ thể, nhà thầu độc lập có thể được phân loại là nhân viên của quý vị. Điều này cũng có thể áp dụng cho trường hợp nhân viên của nhà thầu độc lập. Cẩm nang đơn yêu cầu bồi thường WorkSafe có thể giúp quý vị hiểu ai được xem là nhân viên cho mục đích của WorkCover.

Quý vị có thể bị phạt nếu không đăng ký với bảo hiểm WorkCover mà lẽ ra quý vị phải đăng ký.

Ai không cần phải đăng ký với WorkCover?

Quý vị không cần đăng ký với WorkCover nếu quý vị là:

 • doanh thương cá thể
 • cá thể trong quan hệ hợp tác
 • cá thể quản lý quỹ tín thác và quý vị không thuê bất cứ ai khác làm nhân viên

Business Victoria có thể giúp nếu quý vị cần thêm thông tin về cấu trúc doanh nghiệp.

Các đại diện giúp tư vấn và hỗ trợ

WorkSafe có những đại diện phụ trách đơn yêu cầu bồi thường có thể giúp người chủ và nhân viên bị thương tật. Những đại diện của WorkSafe cung cấp tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ thay mặt WorkSafe. Các đại diện có thể:

 • giúp người chủ quản lý lệ phí bảo hiểm hoặc việc làm thông qua đơn yêu cầu bồi thường
 • cung cấp tư vấn giúp nhân viên bị thương tật trở lại làm việc

Là người chủ, quý phải chọn một đại diện WorkSafe khi quý vị nộp đơn hoặc gia hạn bảo hiểm WorkCover của mình.

Bồi thường dành cho nhân viên bị thương tật

Tài liệu hướng dẫn sau đây giải thích về bồi thường dành cho nhân viên bị thương tật:

Các chi phí y tế và tương tự

Thương tật liên quan đến việc làm của quý vị có thể cần điều trị y tế. Trong trường hợp này, quý vị có thể được chi trả cho chi phí y tế và tương tự. Quý vị có thể được trả cho những chi phí ngay cả khi khả năng làm việc của quý vị không bị ảnh hưởng. WorkSafe có thể trả cho những chi phí hợp lý của các dịch vụ đã được chấp thuận. Hãy xem hướng dẫn chi phí điều trị của WorkSafe để biết thêm thông tin.

Trả tiền hàng tuần cho thời gian không làm việc

Quý vị có thể cần thời gian nghỉ làm vì thương tật của mình. Trong trường hợp này, quý vị có thể có quyền khai yêu cầu trả tiền hàng tuần cho phần thu nhập bị mất.

Quý vị có thể cần giúp đỡ để trở lại nhiệm vụ thông thường của mình. Trong trường hợp này, quý vị có thể được hưởng các dịch vụ và trợ giúp để trở lại làm việc.

Tìm hiểu thêm thông tin về tiền trả hàng tuần tại trang mạng WorkSafe.

Tiền trả tạm thời cho tổn thương tâm thần liên quan đến việc làm

Nếu quý vị bị tổn thương tinh thần liên quan đến việc làm, quý vị có thể được hưởng tiền trả tạm thời. Tiền trả tạm thời là khoản hỗ trợ tài chính vào lúc đầu trong khi quý vị chờ kết quả đơn yêu cầu bồi thường của mình. Khoản tiền này trả cho chi phí điều trị y tế và các dịch vụ 'hợp lý'. Nếu sau này đơn yêu cầu bồi thường tổn thương tinh thần của quý vị được chấp thuận, quý vị có thể được hưởng tiền trả hàng tuần cho thời gian không làm việc.

Quy trình đơn yêu cầu bồi thường nhân viên

Quý vị có thể yêu cầu bồi thường dù quý vị là nhân viên biên chế hoặc phù động, toàn thời hoặc bán thời. Quý vị cũng có thể có hơn một công việc. Thương tật hoặc bệnh liên quan đến việc làm của quý vị có thể mới. Hoặc nó có thể là bệnh đã bị trước đây giờ trầm trọng hơn. Các trường hợp và hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng nếu quý vị bị thương tật hoặc bệnh vì công việc của mình, quý vị có thể hội đủ điều kiện được bồi thường. Tài liệu hướng dẫn sau đây giải thích các bước cần làm khi yêu cầu bồi thường:

Đi bác sĩ khám

Ưu tiên hàng đầu khi quý vị bị thương hoặc trở nên không khỏe vì công việc là đi cho bác sĩ khám. Làm việc này càng sớm càng tốt.

Thông báo cho người chủ của quý vị

Quý vị phải thông báo cho người chủ của mình bằng văn bản càng sớm càng tốt và trong vòng 30 ngày khi biết mình bị thương tật hoặc bệnh. Nếu không thông báo cho người chủ trong vòng 30 ngày, quý vị có thể không yêu cầu bồi thường được. Nếu không thể thông báo cho người chủ, quý vị có thể nhờ ai đó thay mặt quý vị thông báo giùm.

Nơi làm việc của quý vị buộc phải có sổ ghi thương tật. Quý vị có thể sử dụng sổ ghi thương tật để thông báo cho người chủ về thương tật hoặc bệnh của mình. Nếu không thể sử dụng sổ ghi thương tật được hoặc nơi làm việc của quý vị không có, quý vị nên cung cấp chi tiết cho người chủ bằng văn bản. Người chủ của quý vị phải xác nhận bằng văn bản rằng quý vị đã thông báo cho họ về thương tật hoặc bệnh của quý vị.

Lưu lại tất cả thư từ liên lạc với người chủ của quý vị về thương tật liên quan đến việc làm của mình. Nếu khó khăn hoặc không thể thông báo chính thức về thương tật, quý vị vẫn có thể tiến hành đơn yêu cầu bồi thường.

Lấy giấy Xác nhận Năng lực

Quý vị có thể yêu cầu trả tiền hàng tuần nếu thương tật ảnh hưởng đến khả năng làm việc của mình. Trong trường hợp này, quý vị phải đi bác sĩ lấy giấy Xác nhận Năng lực. Giấy Xác nhận Năng lực là giấy tờ chính thức. Giấy này mô tả thương tật, bệnh và khả năng làm việc của quý vị. Giấy này cũng mô tả những hạn chế khả năng thực hiện nhiệm vụ thông thường của quý vị.

Hoàn tất Đơn Yêu cầu Bồi thường Thương tật của Nhân viên

Đơn Yêu cầu Bồi thường Thương tật của Nhân viên là mẫu đơn cho nhân viên bị thương điền và nộp để yêu cầu bồi thường thương tật liên quan đến việc làm. Quý vị phải điền đầy đủ Đơn Yêu cầu Bồi thường Thương tật của Nhân viên cho dù quý vị chỉ yêu cầu trả chi phí y tế, hoặc cũng như tiền trả hàng tuần. Bảo đảm quý vị ký tên và ghi ngày làm đơn trước khi nộp cho người chủ. Nếu yêu cầu trả tiền hàng tuần, quý vị phải nộp giấy Xác nhận Năng lực kèm với Đơn Yêu cầu Bồi thường Thương tật của Nhân viên.

Nếu cần giúp đỡ về đơn yêu cầu bồi thường, quý vị nên liên lạc với người chủ của mình.

Hãy gọi cho dịch vụ tư vấn của WorkSafe qua số 1800 136 089 nếu:

 • người chủ của quý vị từ chối nhận đơn yêu cầu bồi thường của quý vị
 • quý vị có khó khăn khác để nộp đơn yêu cầu bồi thường cho người chủ

Thanh toán cho chi phí điều trị

Nếu đơn yêu cầu trả chi phí các dịch vụ y tế và tương tự được chấp thuận, quý vị có thể được trả các chi phí. Các dịch vụ hoặc điều trị quý vị yêu cầu trả phải được chấp thuận trước.

Một khi đã được nhận và chấp thuận, chi phí y tế có thể được trả cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị. Hoặc, quý vị có thể trả cho nhà cung cấp dịch vụ và sẽ được hoàn lại các chi phí. Bảo đảm quý vị phải giữ các biên nhận. Để được hoàn tiền lại, quý vị sẽ cần cung cấp biên nhận và hóa đơn điều trị cho đại diện WorkSafe.

Cung cấp bằng chứng thu nhập

Khoản tiền trả hàng tuần cho quý vị được dựa trên thu nhập bình quân hàng tuần của quý vị trước khi bị thương tật. Bằng chứng thu nhập của quý vị quan trọng cho việc tính toán thu nhập bình quân hàng tuần của quý vị trước khi bị thương tật. Quý vị cần cung cấp bằng chứng thu nhập kèm đơn yêu cầu bồi thường và đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ đại diện WorkSafe của quý vị.

Bằng chứng thu nhập thông thường hoặc điển hình bao gồm:

 • giấy lương/thông báo thanh toán chính thức
 • tờ khai thuế đầy đủ và hoàn tất
 • giấy liệt kê thu nhập do người chủ cấp

Trong trường hợp quý vị không có bằng chứng thu nhập thông thường

Nếu không có bằng chứng thu nhập thông thường, quý vị sẽ cần bằng chứng thu nhập khác. Bằng chứng khác có thể bao gồm, ví dụ:

 • sổ nhật ký hàng ngày
 • tin nhắn có ngày hoặc các tin nhắn điện tử khác
 • thu nhập ghi trong hệ thống kế toán
 • tờ sao kê ngân hàng
 • hóa đơn thuế
 • tờ khai danh dự từ người chủ xác nhận mức lương và/hoặc số giờ làm việc hàng tuần

Quý vị nên cung cấp bằng chứng thu nhập khác của mình qua tờ khai danh dự.

Yêu cầu trả khoản tiền bồi thường tạm thời

Để nhận được khoản bồi thường tạm thời quý vị phải cho biết rằng quý vị bị tổn thương tinh thần. Quý vị cho biết điều này bằng cách đánh dấu vào ô ở câu hỏi 2 trong Đơn Yêu cầu Bồi thường Thương tật của Nhân viên. Một khi quý vị đã nộp đơn yêu cầu bồi thường, quyết định quý vị được hưởng khoản bồi thường tạm thời thường mất tối đa 5 ngày làm việc. Đại diện WorkSafe của quý vị sẽ liên lạc với quý vị để cho biết kết quả.

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc dịch vụ tư vấn bồi thường thương tật của WorkSafe.

Quy trình đơn yêu cầu bồi thường dành cho người chủ

Là người chủ, quý vị có nhiều bước để hoàn tất sau thông báo thương tật hoặc sự cố tại nơi làm việc có thể bị nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Nếu sự cố nghiêm trọng và gây ra hoặc có khả năng gây ra thương tật trầm trọng hoặc tử vong, hãy báo cáo trường hợp này cho WorkSafe ngay lập tức qua số 13 23 60.

Quý vị cũng sẽ cần gửi mẫu thông báo sự cố đã hoàn tất đến WorkSafe trong vòng 48 giờ. Quý vị phải lưu lại bản sao mẫu đơn đã điền đầy đủ trong 5 năm. Điều này áp dụng cho tất cả sự cố tại nơi làm việc của quý vị, thậm chí nếu người bị thương tật không phải là một trong những nhân viên của quý vị.

Nhân viên bị thương tật nên lưu tình trạng thương tật hoặc bệnh của họ trong sổ ghi thương tật của tổ chức của quý vị. Nếu nhân viên bị thương tật không thể ghi nhận tình trạng thương tật hoặc bệnh của họ, một người hỗ trợ có thể làm thay mặt họ.

Nhân viên bị thương tật của quý vị cần điền và đưa quý vị Phần A Đơn yêu cầu bồi thường Thương tật của Nhân viên. Quý vị phải điền Phần B đơn này và nộp cho đại diện WorkSafe của quý vị trong vòng 10 ngày theo lịch. Quý vị cũng phải nộp giấy Xác nhận Năng lực của nhân viên nếu có.

Quý vị cũng phải hoàn tất Báo cáo Đơn Yêu cầu Bồi thường Thương tật của Người chủ và gửi cho đại diện WorkSafe. Đại diện WorkSafe của quý vị sẽ thông báo cho quý vị rõ về đơn yêu cầu bồi thường.

Đơn yêu cầu trả tiền hàng tuần cho nhân viên có thể đòi hỏi quý vị cung cấp hồ sơ trả lương. Hoặc quý vị sẽ phải cung cấp hồ sơ trả lương cho đại diện WorkSafe của quý vị. Thể theo Đạo luật Việc làm Công bằng Liên bang 2009, người chủ phải lập và lưu giữ hồ sơ của nhân viên trong 7 năm. Yêu cầu này bao gồm cả hồ sơ trả lương.

Liên lạc WorkSafe

WorkSafe luôn sẵn sàng giúp quý vị hiểu quyền hạn và trách nhiệm bồi thường của nhân viên quý vị. Hãy gọi cho WorkSafe Advisory qua số 1800 136 089 hoặc liên lạc WorkSafe trực tuyến.

Những trang liên quan