مصؤنیت محل کار هدف مشترک همه ما است

WorkSafe مؤظف است تا اطمینان حاصل نماید که تمام کارگران در محل کارشان مصؤن هستند. برای کسب معلومات بیشتر راجع به WorkSafe و حقوق مصؤنیت محل کارتان در ویکتوریا، ویدیوی های ذیل را تماشا کنید.

Shape

خدمات ترجمه

برای صحبت با WorkSafe با کمک ترجمان با شماره 450 131 در تماس شوید و لسان خود را بگویید. این خدمات روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 6:30 بعد ازظهر ارائه می گردد.

131450

، نقش و وظایف

.بعضی اوقات واقعات در محل کار اتفاق می افتد .زمانیکه اینکار اتفاق می افتد، Worksafe به کمک شما حاضر است .Worksafe موجود است تا اطمینان حاصل کند که تمام کارگران تا حد امکان در محل کارشان مصؤن باشند

درباره WorkSafe بیاموزید

پوستر را برای محل کار خودتان دانلود کنید

برای صحبت با WorkSafe با کمک ترجمان با شماره 450 131 در تماس شوید و لسان خود را بگویید. این خدمات روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 6:30 بعد ازظهر ارائه می گردد.

پوستر را برای محل کار خودتان دانلود کنید

وقتیکه شما در ایالت ویکتوریا کار میکنید، شما حق دارید که مصؤن باشید.