Ciɛ̈n kërɛɛc yök tëde luɔi ee thoŋdɛn nyicku abɛ̈n

WorkSafe ee kë tɔ̈ɔ̈u-thïn bɛ̈ɛ̈ kɔc luɔɔi ebɛ̈n rëër ke puɔl thïn tɛ̈në ɣän-luɔɔi. Dai ye videos lupiny ba yök wël ë lɛ̈k kök alɔŋ WorkSafe ku yithku ebɛ̈n abaŋ pial-guöp tɛ̈në ɣän-luɔɔi thïn Victoria.

Shape

Jasa tarjamah

Tɛ̈ gɔ̈r yï jam tënë Akut Luɔi-Apiath wek agamlööŋ/athook keyï yuöp/cɔl 131 450 ku thiëëc tënë thuɔŋdun. Aguïɛr kënë ee kë luthïïn Aköltök agut Aköldhiëc tënë thää 7:30nh agut 6:30th.

131 450

luɔide ebɛ̈në ku käk ë looi ebɛ̈në

Tëdɛ̈ɛ̈t tëtɔ̈ɔ̈k aröt looi tënë luɔi. Tɛ̈ looi kek yen, WorkSafe atɔ̈ etänë ka bïn kɔny. WorkSafe atɔ̈ ye tënë ka ŋïc lɔn bë kɔc luɔi ebɛ̈në rɛ̈ɛ̈r ke piɔl tɛ̈cit bɛn rot lëu thïïn tɛ̈në luɔi.

Nyai wɛrɛŋ ë nyoth wël tënë duɔ̈ n luɔi

Tɛ̈ gɔ̈r yï jam tënë Akut Luɔi-Apiath wek agamlööŋ/athook keyï yuöp/cɔl 131 450 ku thiëëc tënë thuɔŋdun. Aguïɛr kënë ee kë luthïïn Aköltök agut Aköldhiëc tënë thää 7:30nh agut 6:30th.

Nyai wɛrɛŋ ë nyoth wël tënë duɔ̈ n luɔi

Të luui yïn në Victoria