សុវត្ថិភាព​នៅ​កន្លែង​ការងារ​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវ​ ការ​ទាំង​អស់​គ្នា

WorkSafe Victoria ជានិយតករសុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់រដ្ឋ។ គោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាកន្លែងធ្វើការអោយមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយ ផ្តល់ការថែទាំ និងការព្យាបាលនៅពេលកម្មករមានរបួស។ សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ថែមទៀតអំពី WorkSafe និងធនធាននានាជាភាសាខ្មែរ។.

Shape

សេវាកម្មបកប្រែ

ដើម្បីនិយាយទៅកាន់ WorkSafe ជាមួយអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទលេខ 131 450 ហើយស្នើសុំភាសា របស់លោកអ្នក។ សេវាកម្មនេះមានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧.៣០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៦.៣០ល្ងាច។

131 450

តួនាទីនិងមុខងារ

ជួនកាល ឧប្បត្តិហេតុកើតឡើងនៅកន្លែងការងារ។ នៅពេលឧប្បត្តិហេតុកើតឡើង WorkSafe នៅទីនោះដើម្បីជួយ។ WorkSafe នៅទីនោះ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកម្មករទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារ តាមដែលអាចធ្វើបាន។

ស្វែងយល់អំពី WorkSafe

ទាញយកផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់កន្លែងធ្វើការរបស់លោកអ្នក

ដើម្បីនិយាយទៅកាន់ WorkSafe ជាមួយអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទលេខ 131 450 ហើយស្នើសុំភាសា របស់លោកអ្នក។ សេវាកម្មនេះមានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧.៣០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៦.៣០ល្ងាច។

ទាញយកប័ណ្ណប្រកាស

ពេល​អ្នក​បំពេញ​ការងារ​នៅ​រដ្ឋ​វិកថូរៀ