Ang kaligtasan sa lugar ng trabaho ay wikang alam nating lahat

Ang kaligtasan sa lugar ng trabaho ay wikang alam nating lahat.

Shape

Mga serbisyo ng tagasalin

Para makipag-usap sa isang tao sa iyong wika, tumawag sa 131 450 sa pagitan ng alas-7:30 ng umaga at alas-7:30 ng gabi Lunes hanggang Biyernes.

131 450

Mga tungkulin at gawain ng WorkSafe

Kung minsan ang mga insidente ay nangyayari sa trabaho. Kung mangyari ito, nandiyan ang WorkSafe para tumulong. Nandiyan ang WorkSafe upang tiyakin na ang lahat ng manggagawa ay ligtas hangga’t maaari sa kanilang lugar ng trabaho.

Matuto tungkol sa WorkSafe

I-download ang mga poster para sa iyong lugar ng trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa Victoria