An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta

Nhiệm vụ của WorkSafe là bảo đảm tất cả công nhân đều an toàn tại nơi làm việc. Bạn hãy xem các video dưới đây để tìm hiểu thêm về WorkSafe và các quyền về an toàn tại nơi làm việc của mình ở tiểu bang Victoria.

Shape

Dịch vụ dịch thuật

Muốn nói chuyện với WorkSafe có thông ngôn viên giúp, gọi số 131 450 và báo cho nhân viên ngôn ngữ của quý vị. Dịch vụ này làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều.

131 450

WorkSafe, vai trò và chức năng

Đôi khi sự việc xảy ra tại nơi làm việc. Khi xảy ra sự việc, WorkSafe có mặt để giúp đỡ. Vai trò của WorkSafe là bảo đảm nhân viên được an toàn tối đa tại nơi làm việc.

Tìm hiểu về WorkSafe

Tải xuống áp phích cho nơi làm việc của bạn

Muốn nói chuyện với WorkSafe có thông ngôn viên giúp, gọi số 131 450 và báo cho nhân viên ngôn ngữ của quý vị. Dịch vụ này làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều.

Tải về áp phích

Khi làm việc tại Victoria, bạn có quyền được an toàn.