Nέοι εργαζόμενοι: πληροφορίες για εργοδότες

Η καλή ηγεσία βοηθά στην προστασία των νέων εργαζομένων από ασθένειες και τραυματισμούς.

Shape

Επένδυση σε νέους εργαζόμενους

Η ανάλυση σκοπιμότητας όσον αφορά την απασχόληση νέων εργαζομένων είναι σαφής. Οι νέοι εργαζόμενοι προσφέρουν διάφορα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στους χώρους εργασίας στη Βικτώρια, όπως:

 • καινοτομία και δημιουργικότητα
 • νέες δεξιότητες και αισιοδοξία
 • μελλοντικό αγωγό για ταλέντα και προστασία ενάντια στα κενά δεξιοτήτων

Η καλή ηγεσία βοηθά στην προστασία των νέων εργαζομένων

Όταν οι απασχολούμενοι γνωρίζουν ότι η υγεία και ασφάλεια έχουν σημασία για άτομα σε ηγετικές θέσεις, είναι πιο πιθανό να παρακινηθούν να ακολουθούν διαδικασίες ασφάλειας και να θίγουν θέματα ασφάλειας.

Είναι κρίσιμο οι εργοδότες, διευθυντές, επόπτες, ΗSR και άλλοι εργαζόμενοι σε ανώτερες θέσεις να επιδεικνύουν και να εκφράζουν με τις πράξεις τους τις στάσεις απέναντι στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια (OHS) όπως επικοινωνούνται στους νέους εργαζόμενους κατά την διαδικασία ένταξης και κατάρτισής τους. Οι νέοι εργαζόμενοι θα κοιτούν προς αυτών που έχουν ηγετικό ρόλο να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την εταιρική κουλτούρα όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια.

Θέτοντας παράδειγμα για νέους εργαζόμενους, έχοντας τακτικές ανοιχτές συνομιλίες για θέματα OHS και συνεχίζοντας να προωθείτε τις οδούς μέσω των οποίων γίνονται οι καταγγελίες για ανασφαλή εργασία, μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία των νέων εργαζομένων από τραυματισμούς και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία.

Προστασία της ασφάλειας των νέων εργαζομένων

Σύμφωνα με τους νόμους υγείας και ασφάλειας της Βικτώριας, εσείς πρέπει να παρέχετε και να διατηρείτε ένα περιβάλλον για τους εργαζόμενούς σας που είναι ασφαλές και ελεύθερο από κινδύνους για την υγεία, όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο. Σαν μέρος αυτού, έχετε διάφορες υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν και τις παρακάτω, που είναι ουσιαστικές για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών για τους νέους εργαζόμενους:

 • παροχή στους απασχολούμενους των απαραιτήτων πληροφοριών, οδηγιών, κατάρτιση και εποπτεία για να τους διευκολύνετε έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια
 • παροχή και διατήρηση ασφαλών μηχανημάτων και εξοπλισμού και συστημάτων εργασίας, όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο
 • διατήρηση του χώρου εργασίας έτσι ώστε να είναι ασφαλής και ελεύθερος από κινδύνους για την υγεία, όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο

Όσον αφορά αυτά τα καθήκοντα, "απασχολούμενοι" περιλαμβάνει και τους ανάδοχους με σύμβαση και ανάδοχους ενός αναδόχου, απασχολούμενους του αναδόχου, και τους απασχολούμενους από εξωτερικές εταιρίες ανθρώπινου δυναμικού. Απασχολούμενοι είναι εκείνοι που έχουν σύμβαση απασχόλησης ή κατάρτισης. Οι εθελοντές δεν είναι απασχολούμενοι ασχέτως αν καλύπτονται τα έξοδα τους.

Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό είναι λογικά εφαρμόσιμο, ότι άλλα άτομα εκτός των απασχολούμενων δεν εκτίθενται σε κινδύνους για την υγεία ή ασφάλειά τους που μπορεί να προκύψουν εξ αιτίας της συμπεριφοράς του εργοδότη.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να πάρετε για να καλύψετε τα νόμιμα καθήκοντά σας και να διατηρείτε την ασφάλεια των νέων εργαζομένων:

Παρέχετε πληροφορίες

Διασφαλίζετε ότι οι νέοι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε κανονική διαδικασία ένταξης. Τα κύρια στοιχεία μιας διαδικασίας ένταξης για την υγεία και ασφάλεια για τους νέους εργαζόμενους πρέπει να περιλαμβάνουν και:

 • εισαγωγή στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια (OHS) που να περιλαμβάνει και πώς εντοπίζονται και καταγγέλλονται οι ανασφαλείς εργασιακές συνθήκες
 • τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων
 • πολιτικές και διαδικασίες OHS
 • πρώτες βοήθειες και καταστάσεις έκτακτων αναγκών
 • περιοδεία και συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων υγείας και ασφάλειας (HSR)

Παροχή οδηγιών και κατάρτισης

Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια. Ακολουθείτε την προσέγγιση "Πες μου, δείξε μου, κοίτα με" όταν καθοδηγείτε ή εκπαιδεύετε νέους εργαζόμενους σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτή η προσέγγιση αποτελείται από τρία βήματα:

 1. Πες μου - εξηγήστε την εργασία καθαρά και με λεπτομέρεια στο νέο εργαζόμενο, επισημάνετε τα κύρια στοιχεία και συνοψίσετε την καταγεγραμένη διαδικασία.
 2. Δείξε μου - επιδείξτε την εργασία ενώ σας παρατηρεί ο νέος εργαζόμενος, εξηγήστε τα κύρια στοιχεία και θέστε ερωτήσεις στο νέο εργαζόμενο για να ελέγξετε κατά πόσο έχει καταλάβει.
 3. Κοίτα με - παρατηρείστε τον νέο εργαζόμενο ενώ εκτελεί την εργασία και κάνετε σαφή και εποικοδομητικά σχόλια για να τον υποστηρίξετε να εκτελεί την εργασία με ασφάλεια.

Παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΠΠΕ)

Παρέχετε στους νέους εργαζομένους τον απαραίτητο εξοπλισμό και δείξτε τους πώς να φορούν / χρησιμοποιούν τον προστατευτικό εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι νέοι εργαζόμενοι κατανοούν γιατί το ΠΠΕ είναι σημαντικό και πώς μπορεί να αποτρέψει τραυματισμούς και ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία.

Εποπτεύετε

Η έρευνα δείχνει ότι οι ποιοτικές σχέσεις μεταξύ των εποπτικών αρχών και των νέων εργαζομένων μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού στο χώρο εργασίας. Συχνά οι νέοι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι θα χάσουν βάρδιες ή τη δουλειά τους εάν αναφέρουν ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Η επίδειξη θετικών εργασιακών σχέσεων, η παροχή εποικοδομητικών σχολίων και η ενθάρρυνσή τους να συνεχίζουν να κάνουν ερωτήσεις μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους εργαζόμενους να μιλήσουν.

Διαβουλεύεστε

Σαν εργοδότης, είστε υπεύθυνος για τη διανομή πληροφοριών για την υγεία και ασφάλεια σε όλους τους απασχολούμενους. Συζητάτε θέματα υγείας και ασφάλειας με τους νέους εργαζόμενους, όπως τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και τα μέτρα ελέγχου, και να τους παροτρύνετε να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης περί των θεμάτων αυτών. Βεβαιωθείτε ότι οι εκπρόσωποι υγείας και ασφάλειας (HSR) συμμετέχουν ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Μήπως έχετε κάποια ερώτηση και θέλετε να μιλήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας στο 131 450 για να συνδεθείτε με διερμηνέα που θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε στη συνομιλία με το κέντρο κλήσεων στο WorkSafe Victoria.

Το WorkSafe Victoria (Ρυθμιστική Αρχή Ασφάλειας και Υγείας) μπορεί να σας βοηθήσει σε όλα τα θέματα σχετικά με την εργασιακή υγεία και ασφάλεια, όπως τα σωματικά ή ψυχικά τραύματα. Η συμβουλευτική υπηρεσία μας είναι ανοιχτή από 7:30πμ – 6:30μμ Δευτέρα έως Παρασκευή στο 1800 136 089.