Không an toàn là điều không bao giờ chấp nhận được

Nhiều người trẻ tuổi nhận ra mình làm việc trong những điều kiện không an toàn, có thể khiến họ bị nguy hiểm cả về tinh thần và thể chất. Nhân viên trẻ tuổi có quyền cảm thấy an toàn khi làm việc và người chủ có trách nhiệm tạo ra môi trường làm việc an toàn.

Shape

Cuộc thử nghiệm về mặt xã hội

Dưới sự giám sát của chuyên viên tâm lý hàng đầu, Ts. Michael Carr-Gregg, chúng tôi đã tiến hành cuộc thử nghiệm về mặt xã hội, chúng tôi mời một nhóm người từ 18 tuổi – 25 tuổi tham gia một loạt 'buổi phổ biến thông tin ngành công nghiệp' và nêu ra một số điều kiện không an toàn mà họ có thể gặp phải tại nơi làm việc. Mỗi người tham gia sẽ trả lời câu hỏi liệu họ có sẵn lòng làm việc trong những điều kiện này hay không.

Các trách nhiệm của người chủ

Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo ra môi trường làm việc an toàn cho nhân viên trẻ tuổi của quý vị.

Các quyền hạn của nhân viên

Hãy tìm hiểu thêm về các quyền hạn và trách nhiệm của mình, và các dịch vụ trợ giúp có sẵn để giúp đỡ quý vị