Bộ Công cụ WorkWell bằng tiếng Việt

Tài liệu hỗ trợ từng bước giúp chủ lao động ngăn ngừa tổn thương tinh thần liên quan đến công việc và tạo ra nơi làm việc an toàn, lành mạnh về tinh thần.

Sau đây là lời đề nghị ban đầu giới hạn tập trung vào phần giới thiệu về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc. Chúng tôi sẽ mở rộng Bộ Công cụ này theo thời gian.

workwell-easy-english-action-1a-4x3.jpg

Giới thiệu về sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc: phần một

Tìm hiểu về sức khỏe tinh thần và vai trò của nó ở nơi làm việc

Nhấp vào đây

workwell-easy-english-action-2a-4x3.jpg

Giới thiệu vể sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc: phần hai

Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần tại nơi làm việc.

Nhấp vào đây

workwell-easy-english-action-3a-4x3.jpg

Hỗ trợ nhân viên đang gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần

Phương cách để khuyến khích nhân viên sớm bày tỏ và thực hiện các chiến thuật để hỗ trợ họ.

Nhấp vào đây

workwell-easy-english-action-4a-4x3.jpg

Giảm thiểu nguy cơ tổn thương tinh thần trong doanh nghiệp nhỏ của bạn

Cách xác định các mối nguy tâm lý và thực hiện các quy trình quản lý nguy cơ hiệu quả.

Nhấp vào đây